Pašvaldības īstenotie projekti


Nr. p. k.

Projekta nosaukums

 

Projekta apraksts

Finansējuma avots

Kopējais finansējums, EUR

1

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

(Nr.3APSD-32)

Bezdarbnieku nodarbināšana pagaidu darbos

Valsts budžets/ Ķeguma novada pašvaldība

34 897

2

Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā

(ID Nr.9.2.4.2/16I/083)

Projekta ietvaros organizēti secīgi pasākumu cikli, lai sekmētu mērķa grupas veselības paradumu maiņu attiecībā uz veselīga uztura lietošanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, reproduktīvās un garīgās veselības veicināšanu, slimību profilakses uzlabošanu. Realizēti dažādi pasākumu cikli par veselīgu uzturu, bērnu emocionālo attīstība, profesionālo izdegšanu, sporta aktivitātes – fitnesa nodarbības pieaugušajiem un bērniem, peldēšanas nodarbības bērniem u.c. aktivitātes.

ESF/ Ķeguma novada pašvaldība

65 575

3

PROTI un DARI

(Nr.8.3.3.0/15/I/001)

Attīstīt Mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA)  īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

ESF/ Ķeguma novada pašvaldība

32 848

4

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana

(Nr.KNP3-12/18/69)

Dabas takas un atpūtas vietu izveide uz Lielās salas un trim blakus esošajām salām, labiekārtošana, pontona -laivas  piestātnes izgatavošana

LVAFA/ Ķeguma novada pašvaldība

22 514

5

Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, riteņojot

(Nr. KNP3-12/19/12)

Sekmēt Ķeguma novada attīstību, popularizējot Ķeguma novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Novadā sešās publiski pieejamās ēkās tiks izvietoti tūrisma informācijas punkti, kas tiks aprīkoti ar tūrisma brošūras stendiem un suvenīru vitrīnām.

Biedrība “Daugavas savienība”/ Ķeguma novada pašvaldība

3 284

6

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF/ Ķeguma novada pašvaldība

28 336

7

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(Nr.8.3.2.2/16/I/001)

Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

ESF/ Ķeguma novada pašvaldība

27 080

8

„COMPETE4SECAP” jeb „Energopārvaldības sacensības pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna ieviešanai”

Nodrošināt Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (IERP) papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem. Projektā iesaistītas 10 ES valstis, tajā skaitā Latvija. SIA „Ekodoma” par partneriem no Latvijas ir izvēlējusies Tukuma, Saldus, Ķeguma un Bauskas pašvaldības.

ES programmas “Horizon 2020”/ Ķeguma novada pašvaldība

 

9

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību un skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bēru un jauniešu risku pārtraukt mācības un sniegt viņiem personalizētu atbalstu.

ESF/ Ķeguma novada pašvaldība

36 992

10

“Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums

(Nr. KNP3-11/19/78)

Attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, izstrādājot vienotu interaktīvo tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām, jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu un mājaslapu

ELFLA/ Ķeguma novada pašvaldība

49 162

11

Estrāde Ķegumā

(Nr.19-04-AL02-A019.2202-000008)

Veicinot Ķeguma novada sabiedrisko aktivitāšu  dažādošanu, kultūrvides attīstību, tika iegādāts operatīvi saliekams un pārvietojams Brīvdabas kino aprīkojums. ELFLA/ Ķeguma novada pašvaldība 11722,61 EUR
12

KOPĀ.LABĀK

(Nr. KNP1-4.2/20/53)

Veicināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu ilgtspējīgu sadarbību, veidojot rīcībspējīgu, prestižu un enerģisku apvienoto novadu Jauniešu domi un  brīvprātīgā darba sistēmu. Valsts budžets 4300.00 EUR
13

Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam

(Nr. KNP1-4.3/20/13)

Projekta ietvaros tika organizēts izpētes brauciens - ekspedīcija pa Daugavu maršrutā no Aizkraukles līdz Ķegumam, pētot Daugavas un tās krastos esošo tūrisma potenciālu, izveidojot jaunu ūdenstūrisma maršrutu, tādā veidā sekmējot tūrisma attīstību novadā, īpaši ūdenstūrisma attīstību. Biedrība “Daugavas savienība”/ Ķeguma novada pašvaldība 1347.28 EUR
14

Daugavas skatu terases izveide

(Nr. 20-04-AL02-A019.2202-000011)

Publiskas teritorijas labiekārtošana, iedzīvotāju un viesu aktivitāšu dažādošanai Daugavas upei pieguļošās publiskās teritorijas lejpus Ķeguma HES. Projekta ietvaros izveidota droša un ērta vieta ar izbūvētu skatu terasi ar norobežojošām koka barjerām un fotosoliņš. Ērtākai un drošākai piekļūšanai terasei, izbūvēts piebraucamais ceļš un laukums automašīnu novietošanai. ELFLA/Ķegums novada pašvaldība 30 344 EUR
15

Ogres ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā, Ķeguma novadā

(Nr.KNP1-3.4/20/95)

Projekta īstenošanas rezultātā rekonstruēts 637,81 m garš ielas posms, t. sk., rekonstruēti esošie sadzīves un lietus kanalizācijas tīkli un ielas apgaismojuma sistēma, izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli, rekonstruēta ielas brauktuve, gājēju ietve, pieslēgumi un stāvlaukumi, tādējādi izveidojot sakārtotu ceļa infrastruktūru, uzlabojot satiksmes kvalitāti un nodrošinot gājēju drošību, t. sk., skolēnu nokļūšanu uz/no mācību iestādi. Ķeguma novada pašvaldība 611661,66 EUR

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites