Energopārvaldība


Mēs uzskatām, ka energoefektivitāte ir viens no pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams ieekonomēt publisko finansējumu.

Ķeguma novada pašvaldība ir spērusi pirmos soļus ilgtspējīgas attīstības virzienā, izstrādājot Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu, kurā izvirzīts mērķis samazināt novada teritorijā radītās oglekļa dioksīda emisijas par 15% attiecībā pret 2010.gadu. Mēs ticam, ka aktīva iesaistīto pušu dalība ir pamatnosacījums, lai mēs sasniegtu izvirzīto mērķi.

Ar šo enerģētikas politiku mūsu pašvaldība apņemas ieviest, īstenot un nepārtraukti uzlabot energopārvaldību Ķeguma novadā atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam. Energopārvaldības pasākumi ir virzīti uz to, lai, pirmkārt, samazinātu enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās, publiskajam ielu apgaismojumam un pašvaldības autoparkā un, otrkārt, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu Ķeguma novada teritorijā atbilstoši novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānam. Energopārvaldības sistēmas ietvaros mēs apņemamies izveidot nepārtrauktu enerģijas patēriņa uzskates sistēmu energopārvaldības sistēmas robežās, uz kuru pamatojoties tiek izvirzīti jauni energoefektivitātes mērķi un uzdevumi, kā arī veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un monitoringu visā novada teritorijā, sadarbojoties gan ar enerģijas piegādātājiem, gan ar iesaistītajām pusēm visā procesā. Plānošanā mēs apņemamies ņemt vērā visus normatīvos aktus, kā arī veikt nepieciešamos uzlabojumus energoefektivitātes paaugstināšanai mūsu novada teritorijā.

Šī Ķeguma novada enerģētikas politika tiks skaidrota gan visiem pašvaldības darbiniekiem, gan mūsu sadarbības partneriem, gan sabiedrībai kopumā. Ķeguma novada pašvaldības darbinieki tiks iesaistīti energopārvaldības sistēmas izveidē, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī par to informēs citas iesaistītās puses. Mēs apņemamies atbalstīt energoefektīvu produktu iegādi un pakalpojumus, kā arī ilgtspējīguma kritērijus piemērot infrastruktūras projektēšanā novada teritorijā.Ķegumā,

2020.gada 7. septembris


Raivis Ūzuls,

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites