Jaunumi


Jauni pakalpojumi valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Ķeguma novadā.

Kopš 2020.gada marta mēneša Ķeguma novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas atrodas Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Lindes ielā 2, Birzgalē un Lielvārdes ielā 3, Rembatē, var deklarēt personas dzīvesvietu, kā arī saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt arī jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai bez maksas elektroniski tiešsaistē Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pakalpojums “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

 

Dzīvesvietas deklarēšana

Persona klātienē Ķeguma novada, Birzgales, Rembates VPVKAC vai neklātienē pa pastu, parakstot pašrocīgi, uz e-pastu vai e-adresi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un samaksā valsts nodevu 4,27 EUR.

Valsts nodevu nemaksā:

·        politiski represētās personas;

·        reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;

·        invalīdi;

·        Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

·        pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

·        personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

·        personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv;

·        reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;

·        personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

·        personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;

·        personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja persona dzīvesvietas deklarāciju iesniedz klātienē, tā uzreiz var saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu. Pēc neklātienē iesniegta iesnieguma apstrādes tiek sagatavota izziņa un izsniegta atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

 

Izziņas par deklarēto dzīvesvietu saņemšana

Persona var saņemt izziņu par savu vai savu nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.

Fiziskās un juridiskās personas var saņemt izziņu par citas personas dzīvesvietu uz motivēta iesnieguma pamata, pievienojot pamatojumu apliecinošus dokumentus un norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi.

Līdzīgi kā iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju vai jebkuru citu iesniegumu pašvaldībai, persona klātienē griežas Ķeguma novada, Birzgales, Rembates VPVKAC vai izmanto neklātienes kanālus un nosūta iesniegumu pa pastu, parakstot pašrocīgi, uz e-pastu vai e-adresi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, un iesniedz pieprasījumu izziņai par savu, savu nepilngadīgo bērnu vai citas personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī samaksā valsts nodevu 2,50 EUR.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:

·        politiski represētā persona;

·        nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

·        persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

·        aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

·        persona ar invaliditāti;

·        Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

·        persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

·        persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;

·        trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja persona pieprasījumu iesniedz klātienē, tā uzreiz var saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

Pēc neklātienē iesniegta pieprasījuma apstrādes tiek sagatavota izziņa un izsniegta atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

 

Vairāk informācijas par dzīvesvietas deklarēšanu un izziņas saņemšanu par deklarēto dzīvesvietu, tāpat arī par ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu var iegūt portālā www.latvija.lv, izvēloties konkrēto pakalpojumu Ķeguma novadā vai sazinoties ar klientu apkalpošanas speciālistiem šeit.

 

Ņemot vērā valstī

 līdz 2020. gada 12.maijam

izsludināto ārkārtējo situāciju

ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,

Ķeguma novada pašvaldība nodrošina pakalpojumu sniegšanu ATTĀLINĀTI.

 

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot

e-pakalpojumus portālā latvija.lv!

 

Aicinām izmantot telefoniskas konsultācijas pa tel. 25746001; 65038883

vai sazināties rakstiski uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

 

Papīra formāta iesniegumus aicinām sūtīt pa pastu vai iemest

Ķeguma novada pašvaldības pastkastītē pie ēkas Lāčplēša ielā 1, Ķegumā!


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites