Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Saistošie noteikumi pēc tēmas


Pašvaldības palīdzība

Nr. Nosaukums Dokuments
KND1-6/19/7 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

25/2016 Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Zaudējuši spēku
22/2016 Par pabalstiem represētajam personām un naudas balvām dzīves jubilejās

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit
17/2016 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

18/2015 Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

17/2015 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

KND1-6/21/5 Par sociālās palīdzības pabalstiem

Zaudējuši spēku

Aktuālā redakcija pieejama šeit

3/2015 Par sociālā pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvokļos

Zaudējuši spēku

Aktuālā redakcija pieejama šeit

KND1-6/18/4 Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Zaudējuši spēku

Aktuālā redakcija pieejama šeit

3/2014 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā

Zaudējuši spēku

Aktuālā redakcija pieejama šeit

KND1-6/19/11 Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Skatīt šeit
1/2010 Par Ķeguma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Skatīt šeit

 

Pašvaldības teritorija, sabiedriskā kārtība, īpašumu apsaimniekošana

Nr. Nosaukums Dokuments
KND1-6/21/2 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā Skatīt šeit
KND1-6/18/13 Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

Skatīt šeit

Pielikums

9/2017 Par Ķeguma novada kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Skatīt šeit
3/2017 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta

Skatīt šeit

1/2017 Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Skatīt šeit
18/2013 Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā Skatīt šeit
7/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Skatīt šeit
KND1-6/19/18 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Skatīt šeit
10/2013 Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā Skatīt šeit
KND1-6/19/13 Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā Skatīt šeit
11/2012 Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ķeguma novadā Skatīt šeit
7/2014 Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā Skatīt šeit
11/2013 Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu Skatīti šeit
6/2011 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķeguma novadā Skatīt šeit

 

Izglītība

Nr.  Nosaukums Dokuments
7/2017 Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

8/2016 Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

6/2016 Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā Skatīt šeit
5/2015 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

8/2014 Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nr.  Nosaukums Dokuments
14/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Ķeguma novadā

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

13/2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu sagruvušām vidi degradējošām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Ķeguma novadā Skatīt šeit

 

Nodevas

Nr.  Nosaukums Dokuments
11/2016 Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā Skatīt šeit
10/2016 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Skatīt šeit

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites