Nolikumi un noteikumi


NOLIKUMI un NOTEIKUMI

Pašvaldības iestādes  Datne
Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes nolikums Nolikums
Ogres novada Birzgales pagasta pārvaldes nolikums Nolikums
Tomes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums
Ogres novada Rembates pilsētas pārvaldes nolikums Nolikums
Būvvaldes nolikums Nolikums
Centralizētās grāmatvedības nolikums Nolikums
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Nolikums
Pašvaldības policijas nolikums
Nolikums pieejams šeit
Sociālā dienesta nolikums Nolikums pieejams šeit
Bāriņtiesas nolikums Nolikums pieejams šeit
Sociālā aprūpes centra „Senliepas” nolikums Nolikums
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikums Nolikums
Birzgales pamatskolas nolikums

Pašvaldības domes sēdes protokola izraksts

Nolikums

Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums

Pašvaldības domes sēdes protokola izraksts

Nolikums

Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes "Birztaliņa"nolikums

Pašvaldības domes sēdes protokola izraksts

Nolikums

Birzgales Mūzikas skolas nolikums

Pašvaldības domes sēdes protokola izraksts

Nolikums

Ķeguma novada bibliotēkas nolikums Nolikums
Birzgales bibliotēkas nolikums Nolikums
Ķeguma novada muzeja nolikums Nolikums
Birzgales Tautas nama nolikums Nolikums

 

Komisiju un sadarbības grupu nolikumi Datne Komisijas sastāvs
Ķeguma novada pašvaldības administratīvā komisija Zaudējis spēku Aktuālā informācija pieejama šeit
Lauksaimniecības zemju komisija Nolikums Sastāvs
Medību koordinācijas komisija Zaudējis spēku ar Ogres novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra iekšējiem noteikumiem Nr.11/2022
Dzīvokļu jautājumu komisija Zaudējis spēku Aktuālā informācija pieejama šeit
Iepirkumu komisija Zaudējis spēku Aktuālā informācija pieejama šeit
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija Zaudē spēku ar 27.01.2022. Ogres novada pašvaldības  iekšējiem noteikumiem Nr. 6/2022
Apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija

Nolikums un pieteikums

Sastāvs
Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisija Nolikums Sastāvs
Ķeguma novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa Zaudējis spēku Aktuālā informācija pieejama šeit
Darba grupa sakņu dārza jautājumos   Sastāvs

 

Izglītība un sports Datne
Ķeguma novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikums

Nolikums

Apraksts

Līgums par stipendijas piešķiršanu

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītība iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu

Noteikumi 
Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Noteikumi 

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm un veic tās izlietojuma uzskaiti un kontroli

Zaudējuši spēku ar 23.09.2021. gada Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem Nr.67/2021
Izglītības veicināšanas nolikums Nolikums
Nolikums par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma novadā

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikums

Nolikums

Pielikumi

Noteikumi par Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu Noteikumi
Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi Noteikumi
Ķeguma novada bērnu - jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārtības noteikumi

Noteikumi

Pielikums Nr. 1

Noteikumi par Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Ķeguma novadā Zaudējuši spēku

 

Iedzīvotāju godināšana Datne
Nolikums par goda titulu "Ķeguma novada lepnums" Nolikums
Nolikums par Ķeguma novada Atzinības rakstu Nolikums
Konkursa "Gada skolotājs" nolikums Nolikums
"Ķeguma novada sporta laureāta" nolikums Nolikums

 

Sociālā palīdzība Datne
Par asistenta pakalpojumu Ķeguma novadā Noteikumi
Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām) 

Noteikumi

Iesnieguma paraugs

Par kārtību kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušās personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates skola - 2, Rembates pag., Ķeguma nov. Noteikumi

 

Konkursu nolikumi Datne
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa nolikums

Zaudējis spēku

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums

 

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa
“Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam”
(“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums

Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikums

Nolikums

Pielikumi

Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikums Nolikums
Fotokonkursa „Ķeguma novada fotoalbums” nolikums Nolikums
Skolēnu krustvārdu mīklu konkursa rīkošanas “Iepazīsti Ķeguma novadu” nolikums Nolikums
Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā Nolikums

 

Dažādi Datne
Ķeguma novada pašvaldības Ētikas kodekss Kodekss
Ķeguma novada sociālā dienesta sociālā darba speciālistu Ētikas kodekss Kodekss
Ķeguma novada bāriņtiesas Ētikas kodekss Kodekss
Darba samaksas nolikums Nolikums
Par kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm Noteikumi
Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā Zaudējuši spēku
Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ķeguma  novada pašvaldības iestādēs

Nolikums

Ziedojuma līgums
Publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanas noteikumi Noteikumi
Par kārtību, kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza vajadzībām Noteikumi
Ķeguma pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas nolikums Nolikums
Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta Nolikums
Ķeguma novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases ziemas sezonā un vasaras sezonā 2019.gadā Datne
Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Ķeguma  novada pašvaldībā Noteikumi
Par mājražotāju, amatnieku un zemnieku tirdziņu rīkošanu Nolikums
Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību

Noteikumi

Pielikums

 

Ķeguma novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites