Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Baltu Vienības diena
Sabiiedrība > Atpūta
22.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Zemes noma ar izpirkuma tiesībām


Ķeguma novada pašvaldība nodod nomā ar izpirkuma tiesībām nekustamā īpašuma “Jaundekšņi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, neapbūvētu lauksaimniecības zemi:

• zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0072;
• zemes kopējā platība 3,06 ha, t.sk. 2,99 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,99 ha, 0,07 ha zeme zem ūdens;
• nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: ūdensnotekas (ūdensteču regulāra posma un speciāli raksta gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs- 0,18 ha; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos- 0,64 ha;
• lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: vairāk kā 35 balles;
• iznomāšanas termiņš līdz 12 gadi, nomas maksa ir 4,5 % no kadastrālās vērtības gadā, nomnieka pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli;
• lauksaimniecības zemes izpirkuma cena- kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma noslēgšanas dienā;
• Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:

Uz zemes gabala nomu var pretendēt fiziska persona, ja viņai nepieder lauksaimniecības zeme un tā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkšanas tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021.gada 21.maijam. Ja uz nomas tiesībām ir vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi.

Pielikumā:

Iesnieguma veidlapa nomai ar izpirkuma tiesībm  (lejuppielāde)
Līguma projekts nomai ar izpirkuma  tiesībām (lejuppielāde)

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites