Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Iesniegumu paraugi


Veidlapas un iesniegumi domei 


IESNIEGUMS ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAI (fiziskām personām)

IESNIEGUMS ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAI (juridiskām personām)

IESNIEGUMS TELPU/ZEMES NOMAI

IESNIEGUMS PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM

Rakšanas atļauja

Iesniegums dzīvesvietas deklarēšanai

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Pieprasījums izziņai par personas un viņas nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu

Pieprasījums izziņai par citas personas deklarēto dzīvesvietu

 

Ar kārtību kādā iesniedzams iesniegums par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma rīkošanai lūdzam skatīt "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma" 5.punktā.

 

Iesniegums par ielu tirdzniecību (tirdzniecības dalībnieks)

Iesniegums par ielu tirdzniecību (tirdzniecības organizators)

Iesniegums par apdrošināšanas polises iegādi pārtraucot darba attiecības pašvaldības iestādē

Iesniegums par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Iesniegums par pašvaldības atbalstu aukles pakalpojuma apmaksai

Iesniegums Ķeguma novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai fiziskām personām

Iesniegums Ķeguma novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai juridiskām personām

Pieteikums Ķeguma novada NVO atbalsta fondam

Pieteikums reģistrācijai asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Ķeguma novada teritorijā

Iesniegums koku ciršanas atlaujas sanemsanai

 

Iesniegumu paraugi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi


IESNIEGUMS NO JURIDISKAS PERSONAS PAR DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

IESNIEGUMS NO FIZISKAS PERSONAS PAR DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

 


Finanses, nodokļi, nodevas


Iesniegums par pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu atmaksu vai novirzīšanu

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai politiski represētajām personām

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz elektronisko pastu 

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai ēkām un inženierbūvēm, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites