Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Domes sēžu arhīvs


2020. gada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Protokoli Video
32. 30.12.2020. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi) Protokols Videosižets
31. 30.12.2020.

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai (Birzgales pag.) (Pielikums)

Par zemes gabala sadalīšanu (Uzvaras iela 10B) (Pielikums)

Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda aktivitāšu īstenošanai

Protokols Videosižets
30. 16.12.2020.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 11.11.2020. lēmumā Nr.KND1-3/20/341  “Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu ārkārtas situācijas esamības laikā”

Par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību nodrošināšanu un iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas jomā Ķeguma novada pašvaldībā (Pielikums I) (Pielikums II) (Pielikums III) (Pielikums IV)

Par aktīvās atpūtas laukuma pieņemšanu dāvinājumā (ziedojumā)

Par telpu nomas izsoli

Par zemes nomu

Par  “Ķeguma novada tūrisma informatīvo materiālu izvietošanu un izplatīšanu uzņēmuma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacijā, Ķeguma prospektā 1a, Ķegumā, Ķeguma novadā”

Protokols Videosižets
29. 02.12.2020.

Par nekustamā īpašuma Laukakmeņi, Rembates pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 18, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Ogres iela 16, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Lazdu iela 14, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Protokols Videosižets
28. 11.11.2020. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu Protokols Videosižets
27. 30.10.2020.

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par transporta izmaksu segšanu

Protokols Videosižets
26. 21.10.2020.

Par nekustamā īpašuma "Zarukani" sastāvu un adrešu noteikšanu

Par nekustamā īpašuma “Silamiķeļi” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un Mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 13 cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un Mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Par zemes gabala atdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Uzvaras iela) (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma “Vizbulītes” sadalīšanu (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma Elektrolīnijas zemes vienību sadalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu (Pielikums)

Par zemes vienību  atdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Ķeguma pilsētas dome) (Pielikums I) (Pielikums II)

Par Kuģu ielas posma nosaukuma maiņu (Pielikums)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Liepu aleja 2A (Pielikums)

Protokols Videosižets
25. 07.10.2020.   Protokols Videosižets
24. 07.10.2020. Par siltumenerģijas maksu Ķeguma pilsētā Protokols Videosižets
23. 16.09.2020.

Par  Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu (Pielikums I) (Pielikums II)

Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai (Birzgales pag.) (Pielikums I) (Pielikums II)

Par katlu mājas Rembates pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē

Par programmas STOP 4-7 īstenošanu Ķeguma novada pašvaldībā

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (Pielikums)

Par iepirkuma līguma slēgšanu

Protokols Videosižets
22. 26.08.2020. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020.gada”” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi) Protokols Videosižets
21. 19.08.2020.

Mācība procesa īstenošana Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs

Par nekustamā īpašuma Mangaļi, Tomes pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Rozes, Birzgales pag., Ķeguma nov., atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 6, Birzgale, Birzgales pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Protokols Videosižets
19. 05.08.2020.

Par līdzfinansējumu sporta pasākumiem un sadarbības līguma slēgšanu atbalsta nodrošināšanai MX Latvijas GP Pasaules čempionātam vairāku posmu sacensībās motokrosā Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs”

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 01.04.2020. lēmumā Nr.KND1-3/20/107 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vistuļi” zemes  vienībai Liepu iela 5”

Protokols Videosižets
18. 15.07.2020.

Par brīvpusdienu nodrošināšanu

Par saistošo noteikumu "Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību" apstiprināšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu

Par iepirkuma līguma slēgšanu

Par autobusa nomas maksu

Par nolikuma Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā apstiprināšanu (Nolikums)

Protokols Videosižets
17. 30.06.2020.

Par iepirkuma līguma slēgšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu (Pielikums)

Par Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (Pielikums)

Par grozījumiem konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikumā un konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu (Nolikums)

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par iepirkuma līguma slēgšanu

Protokols Videosižets
16. 10.06.2020.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Par zemes gabalu atdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Uzvaras iela 1D) (Pielikums)

Par nosaukumu piešķiršanu

Par nosaukumu piešķiršanu

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme” sadalīšanu (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldība” sadalīšanu (Pielikums)

Par zemes vienību atdalīšanu (Upes iela 24) (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma “Purvāji” sadalīšanu (Pielikums)

Par nosaukumu maiņu

Par izmaiņām apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā

Par izmaiņām Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas sastāvā

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ķeguma novada pašvaldības budžeta

"Par Ķeguma novada domes  2020. gada 8.aprīļa saistošo noteikumu Nr.KND1-6/20/5  „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1 6/18/7 "Ķeguma novada pašvaldības nolikums""  redakcijas precizēšanu" (Pielikums) (Pielikums)

Protokols Videosižets
15. 03.06.2020.

Par Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma Upes iela 4C atsavināšanu (Izsoles noteikumi)

Par starpgabala atsavināšanu

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „DZĪVAIS MĀLS”

Par priekšfinansējumu ESF projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā”

Par pašvaldībai piederošo mežu izvērtēšanu

Par iepirkuma līguma slēgšanu

Par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros

Protokols Videosižets
14. 20.05.2020.

Par zemes gabala iznomāšanu (Pielikums)

Par Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu ārkārtas situācijas esamības laikā un 2020.gada vasarā

Par investīciju projekta “Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā” īstenošanu

Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna aktualizāciju (Pielikums)

Par zemes nomu

Par piedalīšanos projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu

Par saskaņojumu SIA “AM Energy” plastmasas preču ražošanas iekārtu uzstādīšanai un atļaujas kārtošanai piesārņojuma darbības un kategorijas noteikšanai

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai

Protokols Videosižets
13. 13.05.2020.   Protokols Videosižets
12. 06.05.2020.   Protokols Videosižets
11. 30.04.2020.   Protokols Videosižets
10. 22.04.2020.

Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka  Kristapa Rūdes  atbrīvošanu no amata

Par 2020.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa izsludināšanu

Par Sadarbības līguma slēgšanu bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumā Nr.KND1-3/19/242

Par grozījumiem  Ķeguma novada bāriņtiesas nolikumā

Par nosaukumu piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem Ķeguma novadā

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

Protokols Videosižets
9. 08.04.2020.

Par papildus pasākumiem ēdināšanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situācijas esamības laikā

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2020.gadā”

 Par pamatkapitāla palielināšanu „SIA „ĶEGUMA STARS”

Par sadarbības līguma slēgšanu

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķeguma prospekts 1 un Ķeguma prospekts 5 (Grafiskais pielikums)

Protokols Videosižets
8. 01.04.2020.

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu 2020.gadā

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” (Saistošie noteikumi)

Protokols Videosižets
7. 18.03.2020.

Par projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” ietvaros radīto pamatlīdzekļu pieņemšanu  Ķeguma novada pašvaldības īpašumā

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Daugavas skatu terases izveide”

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Tomes sieviešu klubs “Ābele””

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „Sieviešu klubs “Ķeguma saulespuķes””

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA”

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Sporta klubs “Rembate””

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2009. gada 16.decembra lēmumā Nr.16

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai (Pielikums)

Par Ikšķiles novada nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu

Protokols Videosižets
6. 04.03.2020.   Protokols Videosižets
5. 17.02.2020.

Par Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienošanu

Par Lielvārdes novada nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Protokols Videosižets
4. 12.02.2020.

Par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa organizēšanu (Nolikums)

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda aktivitāšu īstenošanai

Par starpgabalu atsavināšanu

Par starpgabala atsavināšanu

Par starpgabala atsavināšanu

Par medību tiesību nodošanu

Protokols Videosižets
3. 29.01.2020.

Par saistošo noteikumu “Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2020.gadā

Protokols Videosižets
2. 22.01.2020.

Par  Ķeguma novada pašvaldības skolēnu krustvārdu mīklu konkursa “Iepazīsti Ķeguma novadu” nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/4 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par izmaiņām Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas sastāvā

Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikumu (Nolikums)

Par nekustamā īpašuma Upes iela 2A atsavināšanu (Noteikumi)

Protokols Videosižets
1. 08.01.2020.

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Ķeguma novadā tautas nobalsošanas ierosināšanai

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu

Protokols Videosižets

 

2019. gada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Protokoli Video
23. 30.12.2019. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.KND1-3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2019.gadā” Protokols Videosižets
22. 18.12.2019.

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai

Par pakalpojuma līguma slēgšanu

Par grozījumiem Ķeguma novada  domes noteikumos par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)

Par grozījumiem Ķeguma novada  Sociālā dienesta nolikumā (Struktūras shēma)

Par 2020.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa izsludināšanu

Protokols Videosižets
21 27.11.2019.

Par tūrisma informācijas stendu izveidi Ķeguma novadā

Par mājražotāju, amatnieku un zemnieku tirdziņu nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)

Par saistošo noteikumu  “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

Par Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu (Nolikums)

Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” apjomu precizēšanu

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Protokols Videosižets
20. 06.11.2019. Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2019” un Atzinības raksta piešķiršanu Protokols Videosižets
19. 31.10.2019.

Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai (Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2)

Par pašvaldības kustamas mantas VOLVO B10B atsavināšanu (Noteikumi)

Par izmaiņām apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā

Par noteikumu “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Ķeguma novada pašvaldībā” apstiprināšanu (Noteikumi)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/13 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2019.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Protokols Videosižets
18. 09.10.2019.

Par atbrīvošanu no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatora pienākumu veikšanas un jauna Pašvaldību koordinatora deleģēšanu

Par starpgabalu atsavināšanu

Par Noteikumu  „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības” apstiprināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma „Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavināšanu

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” (Saistošie noteikumi) (Struktūra)

Par Ziemassvētku paciņu iegādi

  Videosižets
17. 25.09.2019.

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”" apstiprināšanu (Grozījumi saistošajos noteikumos)

Par siltumenerģijas maksu Ķeguma pilsētā

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (Izdevumu tāme)

Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam darbības termiņa pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa pagarinājumu (Ziņojums)

Par atļauju iegādāties un tirgot preces (suvenīrus) Ķeguma novada pašvaldības sešās publiski pieejamās ēkās

  Videosižets
16. 04.09.2019.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu

Par piedalīšanos projekta “Apkārt Rīgai- vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā

Par saistošo noteikumu “Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”

Par Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” nolikumu

Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm un veic tās izlietojuma uzskaiti un kontroli” apstiprināšanu

Par starpgabalu atsavināšaanu

Par atteikšanos īstenot Ķeguma novada pašvaldības izstrādāto projektu “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai”

  Videosižets
15. 13.08.2019.

Par nekustamā īpašuma “Saimnieki” sadalīšanu (Grafiskais pielikums)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes  2019.gada 8.aprīļa lēmumā Nr.KND1-3/19/117 (protokols Nr.7,1.§) “Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Estrāde Ķegumā””

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumā Nr.KND1-3/19/242 (protokols Nr.14,4.§)  “Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu”

Par saistošo noteikumu Nr.KND1-6/19/9 „Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu (Saistošie noteikumi)

Par Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (Publiskais pārskats)

Par Ķeguma novada  bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)

  Videosižets
14. 17.07.2019.

Par līgumu slēgšanu (apdrošināšana)

Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu

Par atkārtotu jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa organizēšanu (Konkursa nolikums)

Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu

Par pašvaldības kustamas mantas Mercedes Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2116 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Par pašvaldības kustamas mantas Mercedes Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2117 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Par pašvaldības kustamas mantas AUDI A4 AVANT izsoles rezultātu apstiprināšanu

Par līgumu slēgšanu

  Videosižets
13. 03.07.2019.

Par iecelšanu Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora amatā

Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata

Par Birzes ielas sadalīšanu (Pielikums)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.KND1-3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2019.gadā”

Par Darba koplīguma apstiprināšanu (Pielikums)

Par saistošo noteikumu „Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu (Pielikums)

Par veikto iepirkuma procedūru “Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa ieviešana un nodrošināšana” (Nr.ĶND 2018/15)

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu starpgabaliem

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Par Ķeguma novada  Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu (Pielikums) (Shēma)

Par nekustamā īpašuma “Širmeļu Vēsmas”-1, Birzgales pagastā atsavināšanu

Par jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”- 2, Rembates pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Daugava pie Kaibalas”

  Videosižets
12. 12.06.2019.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par saistošo noteikumu „Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par brīvpusdienu nodrošināšanu

Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā (Rokasgrāmta)

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē

  Videosižets
11. 29.05.2019. Par skolēnu dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā   Videosižets
10. 15.05.2019.

Par Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu

Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu

Par Ķeguma novada Pašvaldības administrācijas VPVKAC maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu

Par izsoles rezultātu un otrās izsoles organizēšanu (Izsoles noteikumi)

Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna aktualizāciju

Par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa organizēšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

Par Birzgales pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu

  Videosižets
9. 16.04.2019.

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2019.gadā

Par saistošo noteikumu “Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets” apstiprināšanu

  Videosižets
8. 11.04.2019.

Par Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas atrašanās vietu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā

Par pašvaldības kustamas mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pieteikums), (Izsoles reģistrācijas apliecība), (Izsoles protokols), (Izziņa), (Noteikumi)

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu 2019.gada vasarā (Pielikums)

Par 2014 gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2014 “Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā” izdošanas tiesiskā pamatojuma precizēšanu

Par jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu

Par pieteikšanās dalībai  Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā izsludināšanu

  Videosižets
7. 08.04.2019.

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Estrāde Ķegumā”

Par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums””

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA”

Par zemes nomu

  Videosižets
6. 27.03.2019.

Par autobusa nomu (Autobusa nomas līgums) (Autobusa nodošanas-pieņemšanas akts)

Par Ķeguma novada domes Ceļu vērtēšanas komisijas darbības izbeigšanu

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”-4, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., atsavināšanu (Izsoles noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”-3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., atsavināšanu (Izsoles noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”-2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., atsavināšanu (Izsoles noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Liepu iela 1-2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., atsavināšanu (Izsoles noteikumi)

  Videosižets
5. 13.03.2019.

Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)

Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu (Nolikums)

Par 2019.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa izsludināšanu

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu

Par saistošo noteikumu „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķeguma novadā” apstiprināšanu (Saistošo noteikumu projekts)

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra  saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par zemes vienību zem publiskajiem ūdeņiem sadalīšanu (Daugava, Birzgales pag., Ķeguma nov.)

Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai

  Videosižets
4. 27.02.2019. Domes ārkārtas sēdes protokols   Videosižets
3. 13.02.2019. Domes sēdes protokols   Videosižets
2. 16.01.2019. Domes sēdes protokols   Videosižets
1. 09.01.2019. Domes ārkārtas sēdes protokols   Videosižets

 

2018. gada domes sēžu protokoli

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Video
24. 28.12.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
23. 12.12.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
22. 05.12.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
21. 14.11.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
20. 24.10.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
19. 10.10.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
18. 26.09.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
17. 12.09.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
16. 08.08.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
15. 01.07.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
14. 18.07.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
13. 18.07.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
12. 13.06.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
11. 23.05.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
10. 09.05.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
9. 09.05.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
8. 02.05.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
7. 25.04.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
6. 11.04.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
5. 21.03.2018. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
4. 14.03.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
3. 14.02.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
2. 24.01.2018. Domes sēdes protokols Videosižets
1. 17.01.2018. Domes sēdes protokols Videosižets

 

2017. gada domes sēžu protokoli

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Video
30. 13.12.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
29. 29.11.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
28. 15.11.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
27. 01.11.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
26. 18.10.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
25. 04.10.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
24. 20.09.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
23. 06.09.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
22. 16.08.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
21. 02.08.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
20. 19.07.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
19. 05.07.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
18. 14.06.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
17. 07.06.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
16. 31.05.2017. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
15. 24.05.2017. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
14. 17.05.2017 Domes sēdes protokols Videosižets
13. 03.05.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
12. 19.04.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
11. 12.04.2017. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
10. 05.04.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
9. 22.03.2017. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
8. 15.03.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
7. 01.03.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
6. 15.02.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
5. 08.02.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
4. 01.02.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
3. 26.01.2017. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
2. 18.01.2017. Domes sēdes protokols Videosižets
1. 04.01.2017. Domes sēdes protokols Videosižets

 

2016. gada domes sēžu protokoli

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Video
37. 28.12.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
36. 21.12.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
35. 07.12.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
34. 30.11.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
33. 23.11.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
32. 16.11.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
31. 09.11.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
30. 02.11.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
29. 19.10.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
28. 06.10.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
27. 28.09.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
26. 21.09.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
25. 07.09.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
24. 24.08.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
23. 17.08.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
22. 03.08.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
21. 27.07.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
20. 20.07.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
19. 06.07.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
18. 15.06.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
17. 08.06.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
16. 01.06.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
15. 01.06.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
14. 18.05.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
13. 11.05.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
12. 27.04.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
11. 20.04.2016. Domes sēdēs protokols Videosižets
10. 13.04.2016. Domes ārkārtas sēdēs protokols Videosižets
9. 06.04.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
8. 23.03.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
7. 16.03.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
6. 02.03.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
5. 17.02.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
4. 03.02.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
3. 29.01.2016. Domes ārkārtas sēdes protokols Videosižets
2. 20.01.2016. Domes sēdes protokols Videosižets
1. 06.01.2016. Domes sēdes protokols Videosižets

 

2015. gada domes sēdes

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Video
28. 29.12.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
27. 16.12.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
26. 02.12.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
25. 25.11.2015. Domes sēdes protokols

Videosižets

24. 04.11.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
23. 21.10.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
22. 07.10.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
21. 23.09.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
20. 02.09.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
19. 26.08.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
18. 05.08.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
17. 29.07.2015. Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
16. 15.07.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
15. 07.07.2015. Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
14. 01.07.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
13. 17.06.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
12. 03.06.2015.  Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
11. 03.06.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
10. 27.05.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
9. 13.05.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
8. 29.04.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
7. 08.04.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
6. 18.03.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
5. 04.03.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
4. 18.02.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
3. 04.02.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
2. 21.01.2015. Domes sēdes protokols Videosižets
1. 07.01.2015. Domes sēdes protokols Videosižets

 

 
2014. gada domes sēdes
 
Nr.p.k. Domes sēdes datums Darba kārtība Lēmumi Video
1. 08.01.2014

Darba kārtība

Domes sēdes protokols -
2. 15.01.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols -
3. 29.01.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols -
4. 05.02.2014  Darba kārtība Domes sēdes protokols -
5. 19.02.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
6. 05.03.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
7. 19.03.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
8. 02.04.2014 Darba kārība Domes sēdes protokols Videosižets
9. 16.04.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
10. 07.05.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
11. 21.05.2014 Darba kārtība

Domes sēdes protokols

Lēmumi

Videosižets
12. 04.06.2014. Darba kārtība

Domes sēdes protokols

Videosižets
13. 11.06.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
14. 18.06.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
15. 02.07.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
16. 16.07.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
17. 23.07.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
18. 06.08.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
19. 20.08.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
20. 27.08.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
21. 28.08.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
22. 03.09.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
23. 17.09.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
24. 24.09.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
25. 01.10.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
26. 08.10.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets
27. 15.10.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
28. 05.11.2014 Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
32. 03.12.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
33. 17.12.2014. Darba kārtība Domes sēdes protokols Videosižets
34. 29.12.2014. Darba kārtība Ārkārtas domes sēdes protokols Videosižets

 

2013. gada domes sēdes

Nr.p.k. Domes sēdes datums Darba kārtība Lēmumi Video
1. 09.01.2013

-

Domes sēdes protokols -
2. 23.01.2013 - Domes sēdes protokols -
3. 06.02.2013 - Domes sēdes protokols -
4. 20.02.2013 - Domes sēdes protokols -
5. 06.03.2013 - Domes sēdes protokols -
6. 20.03.2013 - Domes sēdes protokols -
7. 10.04.2013 - Domes sēdes protokols -
8. 24.04.2013 - Domes sēdes protokols -
9. 08.05.2013 - Domes sēdes protokols -
10. 22.05.2013 - Domes sēdes protokols -
11. 05.06.2013 - Domes sēdes protokols -
13. 19.06.2013 - Domes sēdes protokols -
14. 03.07.2013 - Domes sēdes protokols -
15. 17.07.2013 - Domes sēdes protokols -
16. 24.07.2013 - Domes sēdes protokols -
17. 07.08.2013 - Domes sēdes protokols -
18. 13.08.2013 - Domes sēdes protokols -
19. 21.08.2013 - Domes sēdes protokols -
20. 28.08.2013 - Domes sēdes protokols -
21. 03.09.2013 - Domes sēdes protokols -
22. 04.09.2013 - Domes sēdes protokols -
23. 18.09.2013 - Domes sēdes protokols -
24. 02.10.2013 - Domes sēdes protokols -
25. 16.10.2013 - Domes sēdes protokols -
26. 30.10.2013 - Domes sēdes protokols -
27. 06.11.2013 - Domes sēdes protokols -
28. 20.11.2013 - Domes sēdes protokols -
29. 27.11.2013 - Domes sēdes protokols -
30. 04.12.2013 - Domes sēdes protokols -
31, 18.12.2013 - Domes sēdes protokols -
32. 27.12.2013 - Domes sēdes protokols -

 

2012. gada domes sedes

Nr.p.k. Domes sēdes datums Darba kārtība Lēmumi Video
1. 10.01.2012

-

Domes sēdes protokols -
2. 11.01.2012 - Domes sēdes protokols -
3. 25.01.2012 - Domes sēdes protokols -
4. 01.02.2012 - Domes sēdes protokols -
5. 15.02.2012 - Domes sēdes protokols -
6. 07.03.2012 - Domes sēdes protokols -
7. 21.03.2012 - Domes sēdes protokols -
8. 04.04.2012 - Domes sēdes protokols -
9. 18.04.2012 - Domes sēdes protokols -
10. 09.05.2012 - Domes sēdes protokols -
11. 23.05.2012 - Domes sēdes protokols -
12. 06.06.2012 - Domes sēdes protokols -
13. 20.06.2012 - Domes sēdes protokols -
14. 27.06.2012 - Domes sēdes protokols -
15. 04.07.2012 - Domes sēdes protokols -
16. 18.07.2012 - Domes sēdes protokols -
17. 08.08.2012 - Domes sēdes protokols -
18. 22.08.2012 - Domes sēdes protokols -
19. 05.09.2012 - Domes sēdes protokols -
20. 19.09.2012 - Domes sēdes protokols -
21. 27.09.2012 - Domes sēdes protokols -
22. 03.10.2012 - Domes sēdes protokols -
23. 17.10.2012 - Domes sēdes protokols -
24. 25.10.2012 - Domes sēdes protokols -
25. 21.11.2012 - Domes sēdes protokols -
26. 05.12.2012 - Domes sēdes protokols -
27. 19.12.2012 - Domes sēdes protokols -
28. 27.12.2012 - Domes sēdes protokols -

2011. gada domes sēdes

Nr.p.k. Domes sēdes datums Darba kārtība Lēmumi Video
1. 05.01.2011. - Domes sēdes protokols -
2. 19.01.2011. - Domes sēdes protokols -
3. 26.01.2011. - Domes sēdes protokols -
4. 02.02.2011. - Domes sēdes protokols -
5. 16.02.2011. - Domes sēdes protokols -
6. 02.03.2011. - Domes sēdes protokols -
7. 16.03.2011. - Domes sēdes protokols -
8. 23.03.2011. - Domes sēdes protokols -
9. 06.04.2011. - Domes sēdes protokols -
10. 20.04.2011. - Domes sēdes protokols -
11. 06.05.2011. - Domes sēdes protokols -
12. 18.05.2011. - Domes sēdes protokols -
13. 01.06.2011. - Domes sēdes protokols -
14.. 15.06.2011. - Domes sēdes protokols -
15. 06.07.2011. - Domes sēdes protokols -
16. 20.07.2011. - Domes sēdes protokols -
17. 03.08.2011. - Domes sēdes protokols -
18. 10.08.2011. - Domes sēdes protokols -
19. 24.08.2011. - Domes sēdes protokols -
20. 07.09.2011. - Domes sēdes protokols -
21. 21.09.2011. - Domes sēdes protokols -
22. 05.10.2011. - Domes sēdes protokols -
23. 19.10.2011. - Domes sēdes protokols -
24. 02.11.2011. - Domes sēdes protokols -
25. 09.11.2011. - Domes sēdes protokols -
26. 16.11.2011. - Domes sēdes protokols -
27. 07.12.2011. - Domes sēdes protokols -
28. 14.12.2011. - Domes sēdes protokols -
29. 21.12.2011. - Domes sēdes protokols -
30. 28.12.2011 - Domes sēdes protokols -

 

 

2010. gada domes sēdes

Nr.p.k. Domes sēdes datums Darba kārtība Lēmumi Video
1. 06.01.2010. - Domes sēdes protokols -
2. 18.01.2010. - Domes sēdes protokols -
3. 20.01.2010. - Domes sēdes protokols -
4. 03.02.2010. - Domes sēdes protokols -
5. 17.02.2010. - Domes sēdes protokols -
6. 03.03.2010. - Domes sēdes protokols -
7. 17.03.2010. - Domes sēdes protokols -
8. 28.04.2010. - Domes sēdes protokols -
9. 12.05.2010. - Domes sēdes protokols -
10. 26.05.2010. - Domes sēdes protokols -
11. 09.06.2010. - Domes sēdes protokols -
12. 22.06.2010. - Domes sēdes protokols -
13. 07.07.2010. - Domes sēdes protokols -
14. 14.07.2010. - Domes sēdes protokols -
15. 21.07.2010. - Domes sēdes protokols -
16. 04.08.2010. - Domes sēdes protokols -
17. 18.08.2010. - Domes sēdes protokols -
18. 01.09.2010. - Domes sēdes protokols -
19. 15.09.2010. - Domes sēdes protokols -
20. 06.10.2010. - Domes sēdes protokols -
21. 20.10.2010. - Domes sēdes protokols -
22. 03.11.2010. - Domes sēdes protokols -
23. 15.11.2010. - Domes sēdes protokols -
24. 01.12.2010. - Domes sēdes protokols -
25. 08.12.2010. - Domes sēdes protokols -
26. 15.12.2010. - Domes sēdes protokols -
27. 29.12.2010. - Domes sēdes protokols -

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites