Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Noderīga informācija


Dižkoki pagastos:

Valsts aizsardzībā esošo dižkoku skaits nav precīzi noteikts. Katru gadu tiek veikta dižkoku apsekošana un veikta pārmērīšana, kā arī jaunu un potenciālo dižkoku reģistrēšana. 2018. un 2019.gadā Ķeguma novadā uzmērīti un reģistrēti 33 dižkoki, no kuriem 3 atrodas Rembates pagastā, 4 atrodas Ķeguma pilsētā, 24 atrodas Birzgales pagastā un 2Tomes pagastā.


Dabas parki un liegumi:

Ķeguma novads ir bagāts ar dabas un kultūras mantojumu. Šeit atrodas: Divas „Natura 2000” teritorijas – daļa no dabas parka „Ogres ieleja” un daļa no lieguma „Daugava pie Kaibalas”.  Ogres ielejā atrodas arī citi interesanti ģeoloģiskie objekti, tajā skaitā citi devona pamatiežu atsegumi un nelieli ūdenskritumi.

  • Dabas parks „Ogres ieleja"

Ķeguma novada Rembates pagastā atrodas 462,5 ha (6,1%) no šīs 7 515,7 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dibināts 2004.gadā, izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2008. līdz 2018.gadam. Dabas parka teritorijā tiek aizsargāta gan ainava, gan dažādi saldūdens, pļavu, meža, iežu atsegumu un cilvēku veidoti biotopi. Tiek aizsargātas arī vairākas konkrētas augu un dzīvnieku sugas.

  • Dabas liegums „Daugava pie Kaibalas"

Ir iekļauts ES aizsargājamo teritoriju „Natura 2000" tīklā. Tas atrodas Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijās un ietver 7 km garu Daugavas posmu. Birzgales pagastā atrodas 294,9 ha (51%) no šīs 576 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Liegumā ir konstatēti četri aizsargājami biotopi un 38 retas un aizsargājamas sugas. Liegums dibināts 2004.gadā ūdensputnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas aizsardzībai. Dabas aizsardzības plānā ietverta virkne rekomendāciju dabas lieguma apsaimniekošanai, tai skaitā – tūrisma infrastruktūras izveidei šīs ainaviskās un interesantās dabas teritorijas iepazīšanai.


Aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi

Pašvaldības teritorijā atrodas 17 kapsētas (t.sk. Brāļu kapi) 61,4 ha platībā: Ķegumā – viena kapsēta (36,3 ha), Birzgales pagastā – 12 kapsētas (20,3 ha), Tomes pagastā – 3 kapsētas (4,3 ha) un Rembates pagastā – Brāļu kapi (0,5 ha). Visas kapsētas apsaimnieko Ķeguma novada pašvaldība.
No šiem kapiem divi ir arī valsts nozīmes senkapi - Grīvu senkapi (Tomes pagasts) un Nariņu senkapi (Tomes pagasts), kā arī vieni vietējās nozīmes senkapi - Vecdzilnu senkapi (Rembates pagasts).


Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr.146) un “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” (Nr.147)

Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” Nr.146
Maršruta garums ir 74 km. Velo maršruts mijas cauri visam novadam, aptverot visus novada pagastus. Tā sākums varbūt jebkurā sev izvēlētā punktā,  taču par tā sākumpunktu var uzskatīt Rembates pagasta, SAC "Senliepas" un beigu punktu – Birzgales pagastu, tālākajos tā punktos “Gāguļos”, braucot pa vietējās nozīmes autoceļu V995 vai dzelzceļa staciju “Lāčplēsis”, braucot pa V978 vietējās nozīmes autoceļu.  Maršruts ir marķēts un tas izveidots pārvietojoties lielākoties gar augstas braukšanas intensitātes ceļmalām, kur nav izbūvētas atsevišķi velosipēdiem paredzētas joslas.

Velotūrisma maršruts “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” Nr.147
Apļveida maršruts, kura  garums ir 34 km. Velomaršruts ir marķēts un tas ved pa Birzgales pagastu, ietverot tādus apskates objektus kā Lindes parks, A.Pumpura piemineklis, Mācītāju kapi, Brāļu kapi,  Baznīckalns, Birzgales pagasta centrs, Birzgales pagasta muzejs "Rūķi”. Maršruta gaitā var iepazīties ar bagāto un skaisto Birzgales pagasta dabu, ainavām un mežiem.
 

Plašāk par velotūrima maršrutiem iespējams lasīt šeit.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites