Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Dokumentācija


Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai. 

 

Bāriņtiesa lemj par:

1) ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
2) audžuģimenes statusa piešķiršanu;
3) bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
4) par audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.
5) par audžuģimenes statusa izbeigšanu, ja audžuģimene pati ir izteikusi tādu vēlēšanos vai ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bijuši par pamatu audžuģimenes statusa piešķiršanai un ietekmē audžuģimenes spēju turpmāk veikt audžuģimenes pienākumus.

 

Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) Ķeguma novada bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

1)  iesniegumu;
2) ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;
3) psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli.

 

Ķeguma novada bāriņtiesa pēc šo dokumentu saņemšanas izvērtē tos, pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī:

1) izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
2) noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
3) sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus;
4) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
5) nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

 

Audžuģimenēm ir pienākums ik sešus mēnešus sniegt bāriņtiesai pārskatu par audžuģimenē ievietoto bērnu psihofizioloģisko attīstību.

Ķeguma novada bāriņtiesa ne retāk kā reizi izvērtē ģimenes savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu, pārbauda audžuģimenes dzīves apstākļus, lai pārliecinātos, vai tie nav mainījušies, liedzot iespēju turpmāk veikt audžuģimene spienākumus.

 

Normatīvie akti:

Audžuģimenes statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību, bērna un audžuģimenes savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimeņu finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā bērnu nodod audžuģimenei vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, nosaka Ministru kabineta noteikumi „Audžuģimenes noteikumi”

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites