Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
"Dārzeņu festivāls" Rembatē
Kultūra > Atpūta
25.09.2021 11.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Dokumentācija


Bērnu tiesību konvencija, kurai pievienojas arī Latvijas Republika, paredz, ka bērniem, lai viņi varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personības, jāaug ģimenē, laimes, mīlestības un sapratnes gaisotnē.

 

Aizgādība irvecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

 

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

1) ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;

2) bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);

3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;

5) konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

 

Bāriņtiesa pirms lēmuma pieņemšanas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, veic risku novērtēšanu.

 

Pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, bāriņtiesa rakstveidā informē viņu:

1) par pienākumu sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē;

2) par pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu;

3) par tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem šīs palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

 

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:

1) viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;

2) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

 

Sagatavojot lietu par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:

1) noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;

2) pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā;

3) pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā;

4) pieprasa citu informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu.

 

Cita informācija:

Pēc aizgādības tiesību pārtraukšanas vienam vecākam, bērns tiek nodots otra vecāka aizgādībā vai ārpusģimenes aprūpē – aizbildnībā, audžuģimenē, bērnu namā.

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece vai bāriņtiesas loceklis var pieņemt vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pār bērnu. Šāds lēmums izskatāms bāriņtiesas koleģiālā sēdē 15 dienu laikā.

 

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, ņemot vērā bērna intereses.

 

Viena gada laikā pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam pār bērnu var atjaunot. Ja viena gada laikā tās nav iespējams atjaunot, tad bāriņtiesa sniedz prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites