Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ķeguma dienas centrā mobilā optika
Sabiiedrība > Atpūta
20.10.2021
Latvijas spēlfilma "Bedre"
Kultūra > Atpūta
20.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Dokumentācija


Ķeguma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) personas datu aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par nepieciešamo personas datu apstrādi. Pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā Jūsu personas datus lielā apjomā un dažādos veidos gan telpās, gan ārpus tām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta vai atjaunota.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību. Ievērojam personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)), kā arī mūsu iekšējos noteikumus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ķeguma novada pašvaldība, kas nosaka personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības, kuras apstrādā Jūsu personas datus ir norādītas Ķeguma novada pašvaldības nolikumā.

Personas datu apstrādes pārziņa adrese: Ķeguma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


I. Personas datu apstrāde pašvaldībā

Personas datu apstrādes nolūks ir Pašvaldības autonomo funkciju, kuras ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, t.sk., pašvaldībai adresēto iesniegumu izskatīšana, sociālās palīdzības un aprūpes nodrošināšana, bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana, iedzīvotāju reģistrēšana,  civilstāvokļa aktu reģistrācija, palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, komunālo pakalpojumu organizēšana, izglītības iespēju, kultūras dzīves, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kā arī Pašvaldības grāmatvedības pārvaldīšana, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšana.

II. Pašvaldības apstrādātie personas dati

Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu par Pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas:

2.1. vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c. identifikācijas un komunikācijas dati;

2.2. bankas dati (pašvaldības maksājumu veikšanai u.tml.);

2.3. personu apliecinošo dokumentu dati (apmeklētāja identificēšanai klātienē, līgumu noslēgšanai, maksājumu veikšanai u.tml.);

2.4. dzīvesvietas adrese (deklarējot dzīvesvietu u.c.);

2.5. ģimenes stāvokļa dati, ziņas par pilsonību, nacionālo piederību (reģistrējot laulību, bērna piedzimšanas faktu u.tml.);

2.6. veselības dati (bērnu veselības dati izglītības iestādēs, ieraksti darbinieku obligātajās veselības pārbaudēs u.c. dokumentos atbilstoši likumiem);

2.7. ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (nodokļu atvieglinājumu piemērošanai u.tml.);

2.8. ziņas par ienākumiem, ģimenes sastāvu, īpašumiem (pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas tiesību izvērtēšanai); ģimenes apstākļu analīze (bāriņtiesas funkciju veikšanai);

2.9. dati, kuri labprātīgi paziņoti pašvaldībai;

2.10. fotogrāfijas un videoieraksti no pašvaldības organizētajiem u.c. publiskiem pasākumiem (sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību).

III.  Personas datu iegūšanas veids

Pašvaldība personas datus iegūst:

3.1. uz Jūsu iesnieguma pamata;

3.2. ja reģistrējat bērnu pirmskolas izglītības iestādē, izglītības iestādēs, iesniedzat dokumentus pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pieprasāt sociālo palīdzību u.tml.;

3.3. ja Jūs jautājat Pašvaldībai plašāku informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem vai sazinoties ar Pašvaldību  saistībā ar sūdzību, vai informācijas pieprasīšanu;

3.4. ja apmeklējat  vai pārlūkojat Pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) tīmekļa vietnes;

3.5. veicot fotografēšanu vai filmēšanu Pašvaldības (tās struktūrvienību/iestāžu) organizētajos pasākumos;

3.6. no Pašvaldības izvietotajām videonovērošanas iekārtām;

3.7. ja Pašvaldībā saņemtas ziņas ar jūsu personas datiem no trešajām personām (iesniegums, sūdzība vai tml.);

3.8. no citām valsts un pašvaldības institūcijām par pašvaldībā saņemto iesniegumu izskatīšanu pēc būtības, salīdzināšanu, pārbaudi, precizēšanu, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai u.tml.

IV. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Jūsu personas dati var tik nodoti fiziskai vai juridiskai personai, publiskai iestādei, aģentūrai vai citai struktūrai, kura Pašvaldības vārdā apstrādā personas datus, ja tas nepieciešams Pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Personas datu saņēmējs nodrošina atbilstošu tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

V. Personas datu glabāšana

Personas datu glabāšanas termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Arhīvu likuma un Ķeguma novada domes (tās iestāžu) lietu nomenklatūras. Pašvaldība personas datu aizsardzību nodrošina ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

VI. Jūsu tiesības personu datu apstrādē

6.1. Saņemt apstiprinājumu par Jūsu personas datu apstrādi, iepazīties ar personas datiem, kurus apstrādājam, iegūt informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

6.2. Personas datus apstrādājam ar Jūsu atļauju. Atļauju var atsaukt.

6.3. Rakstiski pieprasīt labot Pašvaldības sistēmās esošos datus, ja konstatēts, ka personas dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamību pierādošus dokumentus).

6.4. Rakstiski lūgt dzēst personas datus, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai zudis apstrādes tiesiskais pamats.

6.5. Pašvaldība, saņemot Jūsu iesniegumu par personas datu apstrādi, vai īstenojot citas Jūsu tiesības, pārliecinās par Jūsu identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo, tad jāuzrāda dzimšanas apliecība, pilnvara vai cits pārstāvību apliecinošs dokuments, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti vai pārstāvību Jūs nespējat apliecināt, Pašvaldība būs tiesīga noraidīt Jūsu lūgumu.

6.6. Pēc Jūsu identitātes pārbaudes Pašvaldība ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas sniegs pieprasīto informāciju tādā apjomā, kādā tā pieprasīta, ievērojot samērības principu.

6.7. Jums ir tiesības zināt sekas, ja atteiksieties sniegt savus personas datus Pašvaldībai.

6.8. Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, interese par to, kā Pašvaldība  apstrādā jūsu personas datus vai ierosinājumi datu aizsardzības uzlabošanai, jums ir tiesības vērsties pie Pašvaldības datu aizsardzības speciālista, rakstot uz elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> vai zvanot tālruni 22041406.

6.9. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.

VII. Videonovērošana Ķeguma novada pašvaldībā

7.1. Pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu, īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu Pašvaldība izvērtējusi, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.

7.2. Pašvaldība videonovērošanu veic izmantojot stacionāras un pārvietojamas videokameras, kuras iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem. Videonovērošanas ierakstiem neveido rezerves kopijas un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībaizsardzības iestādēm).

VIII. Ķeguma novada domes sēdes video ieraksti

Nodrošinot Ķeguma novada domes lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, publiskās sēdes tiek ierakstītas video ierakstā, ko publicē pašvaldības tīmekļa vietnē. Video ierakstā fiksē deputātu un pašvaldības darbinieku ziņojumus un debates.

IX. Datu apstrāde fotografējot un filmējot

9.1. Lai informētu Pašvaldības  iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par novadā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, pašvaldības publiskajos pasākumos tiek veikta fotografēšana vai filmēšana. Pašvaldība informāciju par pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu izvieto drukātā vai elektroniskā veidā, paziņojumos, nolikumos vai afišās u.tml. Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var Jūs uzrunāt tieši un lūgt atļauju Jūsu filmēšanai vai fotografēšanai.

9.2. Pašvaldības izglītības iestādēs var veikt pasākumu, dažādu sporta norišu un ikdienas aktivitāšu fotografēšanu un filmēšanu ar vecāku vai likumisko pārstāvju rakstisku atļauju. Ja tiek fotografēts vai filmēts kāds kolektīvs (koris, deju  kolektīvs, sporta komanda u.c.), tad fotogrāfijas vai videoieraksti var tikt publiskoti, neprasot vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju, izņemot, ja attēls attiecas uz konkrētu personu.

 

X. Iegūto fotogrāfiju un videoierakstu nodošana, glabāšana un dzēšana

Informāciju par to, vai Pašvaldības rīcībā ir videoieraksts vai fotoattēls ar Jūsu attēlu, pašvaldība sniedz tikai tad, ja Jūsu attēlu identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.
10.1. Fotogrāfijas un videoierakstu no publiskajiem pasākumiem Pašvaldība var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu par Pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm.

10.2.Pašvaldība videoierakstus un fotoattēlus glabā līdz sasniegts to izmantošanas mērķis vai saņemts Jūsu lūgums attēlu dzēst.

10.3.Jums ir tiesības Pašvaldībai rakstiski pieprasīt videoieraksta vai fotogrāfijas dzēšanu vai šifrēšanu, rakstot uz elektronisko pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot attēlu vai saiti, kuru vēlaties dzēst vai šifrēt. Pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

XI. Datu drošība

Pašvaldība neveic Jūsu personas datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu Jums radīt tiesiskas sekas. Pašvaldība regulāri pārskata un uzlabo aizsardzības  pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Piekļūstamības paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Ķeguma novada pašvaldības tīmekļvietni www.kegumanovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ķeguma novada tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
•    Video saturam nav pieejami subtitri.
•    Attēliem trūkst alternatīvā teksta
•    Nav iespējama teksta izmēra tālummaiņa

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.01.2021. Izvērtēšanu veica Kintija Sparāne un Jānis Cebulis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments - piekļūstamības paziņojuma izvērtēšanas protokols (PDF).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams citā formātā, aicinām izmantot saziņai norādītos kontakttālruņus vai e-pastus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
Kintija Sparāne, Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zvaniet: 25454611
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Uldis Kokins, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, izpilddirektora p.i. (e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.01.2021. un atkārtoti pārskatīts 01.01.2021.
Šo paziņojumu apstiprināja Uldis Kokins, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, izpilddirektora p.i.

 

Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/21/11 Grozījumi saistošajos noteikumos par “ Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 29.06.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/10 Grozījumi saistošajos noteikumos par “Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 09.06.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/9 Grozījumi saistošajos noteikumos par “Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 12.05.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/8 Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 14.04.2021.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/21/7 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 31.03.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/6 Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu 10.03.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/5 Par sociālās palīdzības pabalstiem 10.03.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/4 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ķeguma novadā 17.02.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/3 Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam 04.02.2021. Skatīt šeit
KND1-6/21/2 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā 04.02.2021.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/21/1 Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” 27.01.2021.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

 

Aina Zagorska, 29321337, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alise Dāboliņa, 27752929, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AS Swedbank
LV49HABA0551043009614
HABALV22

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites