Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē 2022. gada 20. janvārī tika izskatīts saistošo noteikumu projekts par sociālajiem pakalpojumiem Ogres novadā un to saņemšanas kārtību, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksas kārtību.

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri attiecīgi tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus sociālo pakalpojumu veidus, samaksas kārtību un iedzīvotāju kategorijas, kuras no samaksas par pakalpojumu ir atbrīvojamas, izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta. Daļa no pakalpojumiem, ko ietver spēkā esošie saistošie noteikumi, tiek finansēti no pašvaldības budžeta, sedzot pakalpojumu sniedzēja uzturēšanas izmaksas un speciālistu darba algu.

Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, kā arī normatīvajos aktos noteikto, izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts, kas visā jaunizveidotajā Ogres novadā nosaka vienādus sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas kārtību un sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksas kārtību.

Sociālo pakalpojumu veidi

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Ogres novada Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus pašvaldības pilnībā vai daļēji finansētus sociālos pakalpojumus:

 1. sociālā darba pakalpojums ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās;
 2. sociālā mentora (ģimenes asistenta) pakalpojums, lai uzlabotu personas vai mājsaimniecības dzīves kvalitāti un attīstītu spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā, attīstīt spējas palīdzēt pašam sev;
 3. psihologa pakalpojums, sniedzot profesionālu psiholoģisko palīdzību, veicot psiholoģiskās izpētes un nodrošinot personām iespēju saņemt psihologa konsultācijas individuāli vai grupā;
 4. atbalsta un izglītojošo grupu pakalpojums ar mērķi uzlabot personas sociālās funkcionēšanas spējas, veicināt personas izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē, kā arī novērst disfunkciju ģimenē;
 5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums, lai nodrošinātu personai speciālistu palīdzību, novēršot vai mazinot invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, funkcionālo traucējumu sekas personas dzīvē un nodrošinātu personas funkcionālo spēju uzlabojumu;
 6. aprūpes mājās pakalpojums, nodrošinot personai pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt;
 7. drošības pogas pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī;
 8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums ar mērķi nodrošināt pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
 9. aprūpes bērniem ar invaliditāti pakalpojums, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā;
 10. transporta pakalpojums, nodrošinot personas nokļūšanu uz/no ārstniecības iestādi, valsts vai pašvaldības institūciju;
 11. specializētā transporta pakalpojums, nodrošinot palīdzību personai, kurai veselības stāvokļa dēļ nepieciešama pārvietošana guļus stāvoklī;
 12. higiēnas pakalpojums ar mērķi nodrošināt pakalpojumu personai, kurai sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu;
 13. patversmes vai naktspatversmes pakalpojums, nodrošinot personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus institūcijā, kuras uzturas Ogres novada administratīvajā teritorijā;
 14. ģimenes atbalsta dienas centra pakalpojums ar mērķi organizēt sociālā riska ģimeņu bērnu un jauniešu vecumā no pieciem līdz 18 gadiem saturīga brīva laika pavadīšanu, risināt ģimeņu sociālās problēmas sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālistiem un citām institūcijām, kā arī organizēt informatīvus pasākumus, seminārus, kursus un citus izglītojošus pasākumus, sociālā riska ģimeņu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem;
 15. sociālā dienas aprūpes centra pakalpojums, organizējot un sniedzot sociālos pakalpojumus, lai veicinātu sociālo iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinātu produktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 16. dienas aprūpes centra “Saime” pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem un psihiskām saslimšanām pakalpojums, sniedzot sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu personai ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, lai veicinātu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un sekmētu fizisko, intelektuālo un psiholoģisko attīstību;
 17. specializētās darbnīcas pakalpojums, sniedzot iespēju personai iegūt darba pieredzi un darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas, organizējot nodarbinātības pasākumus atbilstoši klientu fiziskajām un garīgajām spējām, interesēm un vecumam, nodrošinot sociālo integrāciju, veicinot prasmju un iemaņu apguvi, apmācot personas noteiktām amata prasmēm;
 18. krīzes dzīvokļa pakalpojums ar mērķi nodrošināt īslaicīgu izmitināšanu;
 19. profilakses punkta pakalpojums, sniedzot atbalsta pasākumus atkarīgām un līdzatkarīgām personām, mazināt HIV, hepatītu B un C, un seksuāli transmisīvo saslimšanu izplatību intravenozo narkomānu un citu atkarīgo vielu lietotāju vidū, sniedzot atbalstu personām, kuras saistītas ar atkarību problēmām.


Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā (izņemot 13. punktā minēto patversmes vai naktspatversmes pakalpojumu un 19. punktā minētos sociālos pakalpojumus, kuri būs pieejami neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas).

Visi sociālo pakalpojumu veidi Ogres novada iedzīvotājiem būs pieejami jebkurā to sniegšanas vietā novada teritorijā, līdz ar to tiks nodrošināta sociālo pakalpojumu plašāka pieejamība.

Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu un nolēma to virzīt izskatīšanai domes sēdē 2022. gada 27. janvārī.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites