Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk –Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu komersantiem (nomniekiem), atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par Ogres novada pašvaldības un tās kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomu, kā arī atbrīvojot no kavējuma procentu, līgumsoda un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma, kas izriet no līgumiskajām attiecībām, kas noslēgtas starp komersantu (nomnieku) un Ogres novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, aģentūru vai kapitālsabiedrību kā iznomātāju (turpmāk – atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

Saskaņā ar Noteikumiem par laikposmu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim nomnieks var iesniegt Ogres novada pašvaldībai iesniegumu par atbalsta piešķiršanu ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31. martam.

Ogres novada pašvaldībā iesniegumu par atbalsta piešķiršanu par laika periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim izskata Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

Lai saņemtu atbalstu, komersantam (nomniekam) ir jāatbilst visiem Noteikumu 3.1 punktā minētiem kritērijiem:

  1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.


Vēršam uzmanību, ka komersantiem (nomniekiem) par piešķirtā atbalsta periodu saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes.

Nodaļa piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, kādi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir lieguši izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Savukārt, ja komersants (nomnieks) turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, ka ieņēmumu samazinājums ir veidojies sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, norādot, kādi saimnieciskās darbības ierobežojumi ir ietekmējuši ieņēmumu samazinājumu. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Lai saņemtu atbalstu, komersants (nomnieks) aizpilda un pievieno iesniegumam “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu. Veidlapa pievienota Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1.pielikumā un atrodama šeit:

https://likumi.lv/ta/id/303512-noteikumi-par-de-minimis-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartibu-un-de-minimis-atbalsta-uzskaites-veidlapu-paraugiem

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai komersanti (nomnieki) tiek aicināti iesniegt iesniegumus, aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumiem. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja komersants (nomnieks) turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

Iesniegumu veidlapas:

Veidlapas ir veidotas tā, ka komersantam (nomniekam) ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzu zvanīt 65036118.

 

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites