Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Lemj par Ogres novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.

Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejā 20. janvārī izskatīja pašvaldības centrālās administrācijas Budžeta nodaļas iesniegto 2022. gada budžeta  projektu. Kopumā sagatavotais budžeta plāns tika akceptēts un virzīts izskatīšanai domes sēdē, kas notiks 27. janvārī. Līdz domes sēdei vēl tiks veikti precizējumi atsevišķās budžeta izdevumu kategorijās, nemainot plānotā finansējuma kopējo apjomu.

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir: attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visās novada teritoriālajās vienībās; pilnveidot un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; pilnveidot sociālo darbu, nodrošinot sociālo atbalstu maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.

Līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 2022. gadā Ogres novadā tiks turpināti jau iesāktie infrastruktūras attīstības projekti, kā arī izstrādāti projektu pieteikumi, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumos plānoti 80 984 713 eiro un izdevumos – 115 695 291 eiro.

Kopā ar budžeta atlikumu 17 324 686 eiro un kredītresursiem 27 376 204 eiro pieejamie finanšu līdzekļi 125 685 603 eiro apmērā.

Pašvaldības aizņēmumus plāno, lai nodrošinātu projektu realizāciju pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, un ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” noteiktajiem aizņēmumu mērķiem un apjomā. 2022. gadā Ogres novada pašvaldības budžetā Valsts kases aizņēmumi plānoti 27 376 204 eiro apjomā 10  pašvaldības infrastruktūras attīstības projektu realizācijai.

Apjomīgākais no šiem projektiem – 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – saistīts ar Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa celtniecību, no kopējās kredītresursu summas lielākā daļa – 21 290 315 eiro – paredzēta tieši šim projektam.

Otrs lielākais kredīts – 2 394 808 eiro – tiks izlietots ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” realizācijai. Šis projekts tiek īstenots saskaņā ar Deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam Rīcības plānu nolūkā izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Ogres novadā. Realizējot šo projektu, Suntažu ielā 2, Ogrē, tiks izveidota grupu dzīvokļa un “atelpas brīža” pakalpojumu infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumu infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izveidota dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogres novada Sociālā dienesta ēkā Upes prospektā 16, Ogrē.

Kredītresursi 529 925 eiro apmērā tiks piesaistīti arī investīciju projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” realizācijai, šī projekta ietvaros tiek pārbūvēta Ogres novada Sporta centra sporta zāle.

Aizņēmuma kopējā summā ietilpst arī 1 028 438 eiro, kas paredzēti Madlienas ielas,  Lauberes ielas, Bezdelīgu ielas un Saules prospekta, Ogrē, pārbūvei un Dubkalnu ceļa  pārbūvei Tīnūžu pagastā  “Dubkalnu ezera meži” – 299 985 eiro.

Projekta “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” īstenošanai tiek ņemts 161 568 eiro liels kredīts, lai norēķinātos par  datoriem, kas iegādāti mācību procesa organizēšanai novada skolās.

Savukārt kredītu 1 971 150 eiro apmērā pašvaldība ņems SIA “Lielvārdes Remte” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Lielvārdē 3. kārta” īstenošanai.

Uz 2022. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 86 aizņēmumu līgumi, aizņēmumu saistību atlikums – 68 128 458 eiro. Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 5 500 446 eiro apmērā.


Informācija par plānotajiem ieņēmumiem 2022. gada budžetā

 

Nodokļu ieņēmumu īpatsvars 2022. gada budžetā ir 60,2 %, plānotā ieņēmumu summa – 48 738 166 eiro.

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu – 91,7% – veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumi, plānotā  ieņēmumu summa ir 44 678 593 eiro.

Kā zināms, IIN ieņēmumus ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Saskaņā ar likuma “Par Valsts budžetu 2022. gadam” 11. pantu pašvaldības no IIN ieņēmumiem saņem 25 %, atlikušie  75 % paliek valsts budžetā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 8,1 %, naudas izteiksmē tie ir 3 935 573 eiro. NĪN ieņēmumus administrē pašvaldība, un tos veido šī nodokļa maksājumi par zemi, ēkām un mājokļiem. Maksājumi par zemi tiek plānoti

2 466 012 eiro apmērā, maksājumi par ēkām – 717 710 eiro, maksājumi par mājokļiem – 751 851 eiro apmērā.

Ar 2022. gada 1. janvārī stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Ogres novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda un tai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, tiek aplikta ar NĪN likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, aprēķinā ņemot vērā lielāko no šīm kadastrālajām vērtībām.

Paaugstināta NĪN likme 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiek piemērota dzīvojamajām telpām, kurās uz taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Ar 2022. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā arī Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 36 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā”, kas nosaka NĪN atvieglojumu apjomu un piešķiršanas kārtību vairākām NĪN maksātāju kategorijām (gan fiziskām, gan juridiskām personām) Ogres novada administratīvajā teritorijā papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajiem atvieglojumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus veido atskaitījumi no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas novada pašvaldības teritorijā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2022. gada budžetā to apjoms kopējos ieņēmumos ir ļoti neliels – 6 000 eiro.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžeta kopējos ieņēmumos arī veido nelielu daļu – 118 000 eiro.

Nenodokļu ieņēmumi – tos veido pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, kā arī citi maksājumi pašvaldības budžetā. 2022. gadā budžetā nenodokļu ieņēmumi plānoti 476 908 eiro apjomā, kas budžeta kopējos ieņēmumos veido 0,6 %.  

Valsts budžeta transferti ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim. Saskaņā ar Valsts budžetā ieplānoto mērķdotācijas sadali pašvaldībām Ogres novada pašvaldības budžetā paredzēts saņemt 25 774 210 eiro, kopējos ieņēmumos veidojot 31,8%.  Šajos ieņēmumos ietilpst:
 

 • mērķdotācijas pašvaldībām pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam – 7 228 652 eiro;
 • mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam – 409 640 eiro;
 • mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam – 397 143 eiro;
 • mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam – 1 152 192 eiro;
 • mērķdotācijas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 51 030 eiro;
 • dotācijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 1 443 279 eiro;
 • līdzekļi 1.,2.,3. un 4. klases skolnieku ēdināšanai – 331 553 eiro;
 • finansējums mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei – 146 387 eiro;
 • mērķdotācija pašvaldības autoceļiem – 1 639 223;
 • Eiropas Savienības, valsts programmu projektu finansējums un VARAM atbalsts augstas gatavības investīciju projektiem – 6 103 311 eiro;
 • budžeta dotācija Ogres novada pašvaldībai un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 5 912 639 eiro.


Pašvaldību budžetu transferti ir ieņēmumi, ko veido citu pašvaldību maksājumi par Ogres novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem – par izglītības pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.

Šo ieņēmumu īpatsvars 2022. gada budžetā ir 0,7 %, ieņēmumi plānoti 570 000 eiro apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumus veido maksājumi par pašvaldības aģentūru, pilsētu un pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, t.sk. komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu nomu, maksa par izglītības pakalpojumiem. 2022. gadā budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti 5 181 285 eiro apmērā, to īpatsvars kopējos ieņēmumos ir 6,4 %.


Informācija par 2002. gada budžetā plānotajiem izdevumiem

 

Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumi plānoti 115 695 291 eiro apjomā, kas ir par 18,2 % jeb 17 850 511 eiro vairāk, salīdzinot ar 2021. gada budžeta izpildi.

     Izdevuma apjoma sadalījums:

 • izglītībai – 49,7 %, plānotais finansējums 57 477 059 eiro;
 • pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 12,3 %, plānotais finansējums 14 252 429 eiro;
 • sociālajai aizsardzībai – 10,2%, plānotais finansējums 11 801 686 eiro;
 • vispārējiem valdības dienestiem – 8,1 %, plānotais finansējums 9 357 266 eiro;
 • atpūta, kultūrai un reliģijai – 7,7 %, plānotais finansējums 8 917 919 eiro;
 • ekonomiskajai darbībai – 6,7%, plānotais finansējums 7 712 690 eiro;
 • vides aizsardzībai – 3,6 %, plānotais finansējums 4 124 623 eiro;
 • sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1,3 %,  plānotais finansējums 1 447 415 eiro;
 • veselībai – 0,5 %, plānotais finansējums 574 204 eiro.


Vispārējo valdības dienestu izdevumu kategorijā 2022. gada budžetā plānoto izdevumu apjoms ir 9 357 266 eiro, kas kopējos izdevumos veido 8,1 % un ir par 27 % jeb 831 348 eiro lielāks salīdzinājumā ar 2021. gada izpildi. Izdevumu apjoma pieaugums pamatā saistīts ar 2022. gada budžetā plānotajiem līdzekļiem “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūciju (pašvaldības pārvaldes un domes deputātu funkcijām) darbības nodrošināšanai paredzēts 6 798 876 eiro liels finansējums.

Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī izdevumi pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumiem, t.i., finansējums aizņēmumu procentu maksai un maksājumiem par parāda apkalpošanu – 257 139 eiro, norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm – 690 000 eiro, vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam – 8 000 eiro, kā arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 1 603 251 eiro, kas rezervēti investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, kā arī pedagogu algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko sedz no pašvaldības budžeta, pieaugumam no 2022. gada septembra.

Sabiedriskā kārtība un drošība – šajā izdevumu kategorijā 2022. gada budžetā plānotais finansējuma ir 1 447 415 eiro jeb 1,3 % izdevumu kopapjomā. Plānotā finansējuma lielākā daļa – 1 116 835 eiro – paredzēta pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, civilās aizsardzības pasākumiem ieplānoti 204 130 eiro, kas ir saistīts ar vienotas civilās aizsardzības sistēmas izveidi novadā, kā arī ar pasākumiem Covid – 19 pandēmijas laikā. Video novērošanas nodrošināšanai novadā plānotais finansējums ir 39 330  eiro un atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai – 87 120 eiro.

Ekonomiskās darbības izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos ir 6,7%, plānotais finansējums – 7 712 690 eiro.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai ieplānots finansējums 47 420 eiro apmērā, kā arī 5 000 eiro informatīvu pasākumu organizēšanai uzņēmējiem. Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu projektu pieteikumu izstrādi un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu pašvaldības dalībai investīciju projektu programmās, šajā izdevumu kategorijā paredzēts finansējums 80 000 eiro. 2022. gadā biedrības “Zied zeme”  projekta ietvaros paredzēts labiekārtot Madlienas tirgus laukumu, šim mērķim plānoti 70 000 eiro.

Finansējums 200 000 eiro apmērā ieplānots Ogres novadnieka kartes darbības nodrošināšanai un kartes darbības teritorijas paplašināšanai.

Meņģeles pagastā, kur dzimis un mācījies rakstnieks Sudrabu Edžus, tiks realizēts projekts “Ēkas “Krievskola” kā tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām ēkas būvniecība”. Šo projektu paredzēts realizēt divos gados, 2022. gadā – 60% apmērā, darbu izpildei paredzēts 315 717 eiro liels finansējums.

Būvvaldes darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 547 763 eiro apmērā.

Autotransporta infrastruktūras jomā budžeta izdevumos ieplānots finansējums 5 839 424 apjomā, t.sk. no ceļu fonda līdzekļiem, ņemot vērā atlikumus no iepriekšējā gada, 2 052 479 eiro paredzēti ceļu būvniecībai un remontiem, kā arī satiksmes ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem novada pagastos un pilsētās. Tomes un Rembates pagastos šim mērķim paredzēts finansējums 264 063 eiro apjomā, Birzgales pagastā 93 390 eiro, Lēdmanes pagastā – 70 848 eiro, Jumpravas pagastā – 71 160 eiro, savukārt Lielvārdē – 627 620 eiro un Ikšķilē – 478 365 eiro. Ikšķilē vairāku ielu posmu projektēšanai un autoruzraudzībai paredzēti izdevumi 54 000 eiro apmērā. Finansējums 733 851 eiro apjomā izdevumos ieplānots Lielvārdes pilsētas Rembates ielas, Stacijas ielas, Uzvaras ielas, Andreja Pumpura ielas un Meža un Avotu ielas posmu projektēšanai un būvniecības līdzfinansēšanai.

Lai turpinātu ielu infrastruktūras sakārtošanu Ogrē, finansējums 137 298 eiro apjomā paredzēts Madlienas ielas seguma atjaunošanai un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidei, 116 845 eiro – Lauberes ielas seguma atjaunošanai un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidei un realizācijai un 107 795 eiro – Bezdelīgu ielas seguma atjaunošanai un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidei. Plānots izbūvēt ietvi Jāņa Čakstes prospekta posmā no Mazās Ķentes ielas līdz Skalbju ielai (bijušās dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā), ietves projektēšanai izdevumos paredzēti 25 000 eiro.

Finansējums būvprojekta izstrādei seguma atjaunošanai un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidei Vēju ielā ieplānots 12 500 eiro, Saules prospekta pārbūvei – 507 107 eiro, Strēlnieku prospekta posma no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam pārbūves projektēšanai – 21 659 eiro, Skolas ielas posma no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam pārbūves projektēšanai – 36 300 eiro.

Satiksmes rotācijas apļu Kalna prospekta krustojumā ar Zvaigžņu ielu un Brīvības ielas krustojumā ar Kranciema ielu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai izdevumos paredzēti 43 282 eiro.

Satiksmes infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes dalībnieku drošības paaugstināšanas nolūkā ir plānots izbūvēt veloceliņu no Ciemupes līdz Lielvārdei – projektēšanai šī gada budžetā paredzēti 50 000 eiro.

Dubkalnu ceļa pārbūvei Tīnūžu pagastā ieplānots finansējums 352 924 eiro apjomā.

Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī finansējums Ogres novada Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai – 193 452 eiro, Ogres novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai – 350 000 eiro, Kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” darbības nodrošināšanai – 31 875 eiro un projekta “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” realizācijai – 31 639 eiro.

Vides aizsardzības izdevumu kategorijā 2022. gada budžetā paredzēts finansējums 4 124 623 eiro apmērā, kopējo izdevumu apjomā tie veido 3,6 %.

Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 431 904 eiro, t.sk. ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai 412 544 eiro un atkritumu apsaimniekošanas koncesijas līguma izpildei 19 360 eiro.

Notekūdeņu apsaimniekošanai ieplānots finansējums 671 388 eiro, t.sk. 127 715 eiro lietus notekūdeņu kanalizācijai un 543 673 eiro notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.

Vides piesārņojuma novēršanas un samazināšanas pasākumiem ieplānoti 2 974 020 eiro. Lielākā šī finansējuma daļa – 1 714 572 eiro – paredzēta projekta “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” realizēšanai. Projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” ietvaros tiek pārbūvēta Ogres novada Sporta centra ēka, šī projekta realizācijai 2022. gada budžetā paredzēts finansējums 857 974 eiro apmērā, 252 734 eiro ieplānoti Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes pasākumiem.

No dabas resursu nodokļa 117 404 eiro paredzēts izlietot vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai Ķegumā un 47 311 eiro ieplānoti bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai pasākumiem, tādiem kā latvāņu ierobežošana, mežu vides stāvokļa kontrole un kopšana, niedru pļaušana un ūdensaugu tīrīšana no ūdenstilpnēm krasta līnijā u.c.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 2022. gada budžetā plānotā finansējuma īpatsvars kopējos izdevumos ir 12,3 %, finansējuma apjoms – 14 252 429 eiro.

Mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 2 410 580 eiro, t.sk. pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas” – 2 229 043 eiro, pašvaldības aģentūrai “Rosme” – 90 887 eiro, Lauberes pagasta pārvaldei 7 700 eiro un Ķeipenes pagasta pārvaldei – 21 950 eiro. Siltumapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums 483 191 eiro apmērā, no tiem pašvaldības aģentūrai “Rosme” – 173 533 eiro.

Ūdensapgādes nodrošināšanai izdevumos plānots finansējums 476 705 eiro, t.sk. pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas” – 235 868 eiro, pašvaldības aģentūrai “Rosme” – 30 897 eiro, kā arī tām pagastu pārvaldēm, kuras organizē šo pakalpojumu savā teritoriālajā vienībā (Lauberes pagasta pārvaldei – 25 233 eiro, Ķeipenes pagasta pārvaldei – 30 394 eiro, Madlienas pagasta pārvaldei – 49 259 eiro, Krapes pagasta pārvaldei – 17 419 eiro, Mazozolu pagasta pārvaldei 8 003 eiro, Meņģeles pagasta pārvaldei – 84 262 eiro un Taurupes pagasta pārvaldei – 4370 eiro).

Komunālajai saimniecībai piecos novada pagastos, kuru pārvaldes organizē šī pakalpojuma nodrošināšanu, izdevumos ieplānoti 401 557 eiro, t.sk. 66 556 eiro Lauberes pagastā, 121 176 eiro Madlienas pagastā, 20 648 eiro Krapes pagastā, 89 209 eiro Mazozolu pagastā un 103 968 eiro Taurupes pagastā.

Budžeta izdevumos 1 389 126 eiro paredzēti ielu apgaismošanai, 74 092 eiro kapu apsaimniekošanai.

Pašvaldības teritoriju labiekārtošanai Ogrē un Ogresgala pagastā finansējums paredzēts 609 259 eiro apmērā, Lēdmanes pagastā – 199 168 eiro, Jumpravas pagastā – 153 815 eiro, Lielvārdē un Lielvārdes pagastā – 383 525 eiro, Birzgales pagastā – 482 330 eiro, Tomes pagastā – 84 767 eiro, Rembates pagastā – 60 468 eiro, Ķegumā – 366 490 eiro, Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā – 633 522 eiro.

Daļa finansējuma šajā izdevumu kategorijā attiecas uz pašvaldības kapitālsabiedrībām domes deleģēto funkciju izpildi, t.sk. SIA “Ogres Namsaimnieks” – 1 623 985 eiro, SIA “Ikšķiles māja” – 1 004 823 eiro, SIA “Lielvārdes Remte” – 522 808 eiro, SIA “Ķeguma stars” – 375 000 eiro.

Šo izdevumu kategorijā ietilpst arī finansējums bijušās sūkņu stacijas Rīgas ielā 45, Ogrē, pārbūves projekta izstrādei, realizējot projektu “Ogres vārti”, – 154 353 eiro, Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvei – 335 031 eiro,  tirgus laukuma Suntažos uzturēšanai – 6 330 eiro, vides objekta LOGO (bākas uz aizsargmola) izbūvei – 197 917 eiro, investīciju projekta “Inženierbūves atjaunošana” Zvaigžņu ielā 11, Ogrē (klinšu kāpšanas sienas izveide) – 571 265 eiro. Divas izdevumu summas saistītas ar dabas parku “Ogres ieleja” – 34 326 eiro projekta “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” realizēšanai un 223 143 eiro kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai dabas parkā.

Lietus ūdens novadīšanai ar zaļās infrastruktūras risinājumiem izbūvei teritorijā pie Tomes Tautas nama izdevumu plānā iekļauti 6 050 eiro, savukārt multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma (pump track) 1. kārtas būvniecībai Ķegumā paredzēts finansējums 119 760 eiro apmērā.

Veicinot novada iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību dzīves vides kvalitātes pilnveidošanā un turpinot iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi, 2022. gada budžetā paredzēts finansējums 84 800 eiro apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” organizēšanai.

Lai turpinātu pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanu, 2022. gada budžeta izdevumos ieplānoti 75 811 eiro pašvaldības īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

Veselība - šajā izdevumu kategorijā 2022. gada budžetā paredzētais finansējums kopējā izdevumu apjomā veido 0,5 %, naudas izteiksmē attiecīgi 574 204 eiro. Šajos izdevumos ietilpst 60 146 eiro ģimenes ārstu prakšu atbalstam Lielvārdes, Suntažu, Krapes, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastā, 190 265 eiro projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” novadā, 106 025 eiro ES projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā, A. Kauliņas un L. Rancānes ārsta praksēs”, 196 617 eiro pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, kā arī 21 151 eiro veselības veicināšanas pasākumiem.

Atpūta, kultūra un reliģija – šajā izdevumu kategorijā kopējais finansējumus 2022. gada budžetā paredzēts 8 917 919 eiro apjomā, to īpatsvars kopējos izdevumos ir 7,7 %.

Sportam paredzētais finansējums ir 1 031 270 eiro, t.sk. sporta pasākumu rīkošanai – 178 565 eiro, komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam – 527 727 eiro un izdevumiem par peldbaseina “Neptūns” izmantošanu – 324 978 eiro.

Kultūrai budžeta izdevumos paredzēts finansējums 7 643 986 eiro apjomā, t.sk. bibliotēku darbības nodrošināšanai 1 270 428 eiro; muzeju darbības nodrošināšanai 368 764 eiro; kultūras centra, kultūras namu un tautas namu darbības nodrošināšanai 4 020 186 eiro.

Finansējums 1 984 608 eiro apmērā paredzēts dažādām kultūras aktivitātēm un projektu īstenošanai, t.sk. pilsētas dekorēšanai svētkiem – 344 404 eiro, papildu aktivitātēm Ogres novada pašvaldības iestādēs, rīkojot vasaras nometnes, – 20 000 eiro, sabiedrības iniciatīvas projektu konkursa “Radoši – aktīvi – darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) organizēšanai – 60 000 eiro, pasākumu īstenošanai projekta “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā “Greenways”” ietvaros – 25 012 eiro, investīciju projekta “Esošās ēkas rekonstrukcija Taurupes muižas klēts pārbūve” realizēšanai – 533 704 eiro, Ķeguma dienas centram – 57 362 eiro, Tomes dienas centram – 21 357 eiro, Ikšķiles brīvdabas skatuves jumta būvprojekta izstrādei – 60 000 eiro, Andreja Pumpura pieminekļa atjaunošanai Birzgalē – 20 000 eiro, ēkas “Viļņi” , Ķeipenē, pārbūvei, kas šogad tiks uzsākta un izpildīta 60% apmērā, – 468 508 eiro. Būvprojekta “Muzikālais teātris” izstrādei plānoti 200 000 eiro.

Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī finansējums apraides un izdevniecības pakalpojumiem, kas 2022. gada budžetā paredzēts 212 664 eiro apmērā, t.sk. televīzijas pakalpojumiem ieplānotā summa ir 24 300 eiro un izdevniecības pakalpojumiem – 188 364 eiro.

Budžeta izdevumos 30 000 eiro paredzēti pasākumiem sakrālā mantojuma saglabāšanai Ogres novada reliģiskajās draudzēs.

Izglītībai plānoto izdevumu īpatsvars 2022. gada budžeta kopējo izdevumu apjomā ir 49,7% – šīs jomas darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 57 507 059 eiro apmērā.

Pirmsskolas izglītībai budžeta izdevumos plānotais finansējums ir 10 080 117 eiro, un tas paredzēts 13 pašvaldības pirmsskolas iestāžu darbības nodrošināšanai (Ogrē PII “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Zelta sietiņš”, “Saulīte”, “Strautiņš”, “Riekstiņš”, Ogresgala pagastā PII “Ābelīte”, Madlienas pagastā PII “Taurenītis”, Ikšķilē “Urdaviņa” un “Čiekuriņš”, Ķegumā PII “Gaismiņa”, Birzgales pagastā PII “Birztaliņa”, Lielvārdē PII “Pūt vējiņi”), kā arī 910 000 eiro pašvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Sākumskolas līmeņa izglītības procesa nodrošināšanai skolās, kurās mācību process organizēts 1. – 6. klasēs, un tādas Ogres novadā ir Ogres sākumskola un Tīnūžu sākumskola, finansējums paredzēts 1 920 168 eiro apmērā.

Vispārējās izglītības iestādēm, kopskaitā 16 (Ogres 1. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Jaunogres vidusskola,  Suntažu vidusskola, Madlienas vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Ogresgala pamatskola, Ķeipenes pamatskola, Taurupes pamatskola, Birzgales pamatskola, Lielvārdes pamatskola, Lēdmanes pamatskola, Jumpravas pamatskola, Valdemāra pamatskola), plānotais finansējuma apjoms ir 14 845 006 eiro.

No izglītībai plānotā kopējā finansējuma 160 000 eiro paredzēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norēķiniem par Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuri pamatizglītību apgūst akreditētās privātajās izglītības iestādēs.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība Ogres novadā pieejama 8 izglītības iestādēs (Ogres novada Sporta centrs, Ogres Basketbola skola, Lielvārdes Sporta centrs, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola, Ogres Mūzikas un mākslas skola, Birzgales Mūzikas skola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola un Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola), to darbības nodrošināšanai izdevumi plānoti 4 493 611 eiro apmērā, kā arī 148 000 eiro liels finansējums paredzēts bērniem, kuri apmeklē privātās interešu izglītības iestādes.

Izglītības papildu izdevumos 2022. gada budžeta plānā iekļauti 1 708 979 eiro, t.sk. izglītojamo pārvadājumiem, izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem (ēdināšanas izmaksu kompensācijas pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanas izmaksas Ogres novada vispārizglītojošajās skolās).

Ogres novada Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai 2022. gada budžetā ieplānots finansējums 677 002 eiro apjomā.

Ar izglītības jomu saistīto projektu realizēšanai budžetā ieplānots finansējums 23 782 176 eiro apjomā, no tiem 22 089 070 eiro paredzēti projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanai – šī projekta ietvaros intensīvi rit Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecība Gunāra Astras ielā Ogrē. Gatavojoties jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Lielvārdē, šī gada budžeta izdevumos 61 416 eiro paredzēti būvprojekta izstrādei, savukārt Birzgales pamatskolas sporta stadiona būvniecībai un būvuzraudzībai plānotais finansējums ir 455 470 eiro.

Izglītības jomas izdevumos ietilpst finansējums projekta “Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai – 37 819 eiro, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai – 397 326 eiro, projekta “Latvijas skolas soma” pasākumiem – 67 380 eiro, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēm –153 907 eiro; Valsts programmas projekta “Skolēns skolēnam” īstenošanai Ogres 1. vidusskolā – 6 930 eiro, Erasmus + programmas projektu, kopskaitā 21, īstenošanai vairākās Ogres novada izglītības iestādēs – 497 335 eiro.

Turpinās sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, 10 000 eiro budžeta izdevumos paredzēti Bērnu un jauniešu universitātes interešu izglītības nodarbībām.  

Daudzās izglītības iestādēs 2022. gadā paredzēts finansējums remontiem. Lielākie rekonstrukcijas darbi: PII “Urdaviņa” ventilācijas izbūve – 40 000 eiro; PII “Zelta sietiņš” nojumes izbūve – 7 000 eiro; PII “Gaismiņa” ieejas trepju remonts un durvju kontroles sistēmas uzstādīšana  – 8 861 eiro; PII “Saulīte” trotuāru un pagalma bruģēšana, daļa no ieplānotiem darbiem – 17 639 eiro; Ogres Valsts ģimnāzijas 1.stāva griestu un apgaismojuma maiņa – 24 000 eiro; PII “Pūt vējiņi” divu telpu remonts – 19 700 eiro; Ķeguma komercnovirziena vidusskolā vides pieejamības nodrošināšana invalīdiem – 46 756 eiro; Jumpravas pamatskolā gaiteņa remonts pirmsskolas grupās – 39 100 eiro; Lēdmanes pamatskolā ģērbtuvju, gaiteņa, kāpņu grīdas un pakāpienu apstrāde ar poliuretāna pārklājumu – 48 840 eiro; Ikšķiles vidusskolā futbola laukuma seguma maiņa un WC remonts 1. stāvā – 71 656 eiro; Ogres Mūzikas un mākslas skolā 1. stāva gaiteņu un kāpņu telpas remonts – 30 000 eiro, Ogres novada Sporta centra  stadiona betona sētas daļas demontāža, žoga uzlikšana – 50 000 eiro.

Sociālajai aizsardzībai 2022. gada budžetā ieplānots finansējums 11 801 686 eiro apjomā, kas ir 10,2 % kopējo izdevumu struktūrā.

Ogres novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzētais finansējums ir 401 957 eiro, Ogres novada Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai – 2 009 791 eiro, vispārējā tipa pansionāta “Madliena” darbības nodrošināšanai – 674 452 eiro, Ķeguma Sociālās aprūpes centra “Senliepas” darbības nodrošināšanai – 419 657 eiro. Atbalstam bezdarba gadījumā budžeta izdevumos ieplānoti 50 225 eiro, pabalstiem  maznodrošinātām personām – 2 956 435 eiro, sociālā dienesta asistentu pakalpojumiem – 780 000 eiro, sabiedrisko organizāciju atbalstam – 53 981 eiro.

Veicinot personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā, 2022. gada budžetā paredzēts 30 000 eiro liels pašvaldības līdzfinansējums vides pieejamībai atbilstošas infrastruktūras izveidei šo personu dzīvojamajās mājās.

Sociālās aizsardzības budžetā paredzēts finansējums vairāku projektu realizēšanai, t.sk. 36 800 eiro Jauniešu garantijas projektā “PROTI un DARI!” paredzētajiem pasākumiem, 269 371 eiro projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” realizēšanai, 19 937 eiro ES projekta “Ģimenes asistentu pakalpojuma aprobācija” realizēšanai, kā arī 4 099 080 eiro ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Šis projekts tiek īstenots saskaņā ar Deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam Rīcības plānu nolūkā izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Ogres novadā. Realizējot šo projektu, Suntažu ielā 2, Ogrē, tiks izveidoti grupu dzīvokļa un “atelpas brīža” pakalpojumu infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt Upes prospektā 16, Ogrē, tiks izveidota dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu infrastruktūra 30 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites