Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
“Rudens gadatirgus”
Sabiiedrība > Tirgus
16.10.2021
Filmu vakars
Kultūra > Atpūta
16.10.2021
Ķeguma dienas centrā mobilā optika
Sabiiedrība > Atpūta
20.10.2021
Latvijas spēlfilma "Bedre"
Kultūra > Atpūta
20.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Būvvaldes funkcijas


Ķeguma novada pašvaldības Būvvalde:

 • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus LR Iesniegumu likumā noteiktā kārtībā;
 • reģistrē un būvvaldes sēdē izskata būvniecības iesniegumus, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
 • apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī 1 mēneša laikā no būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes iesniegšanas izsniedz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi" 39.punktā minētiem nosacījumiem;
 • izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā, izskata, saskaņo un reģistrē tos;
 • uz iesnieguma pamata izsniedz būvatļauju, bet specializētās būvniecības gadījumā reģistrē citu institūciju izsniegtās būvatļaujas;
 • organizē būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
 • izskata un akceptē:
  • vienkāršotas renovācijas (būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošas konstrukcijas,
  • ēkas fasādi (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta seguma nomaiņu), koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas) apliecinājuma kartes un tām pievienoto dokumentāciju,vienkāršotas rekonstrukcijas (būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves) apliecinājuma kartes un tām pievienoto dokumentāciju
  • ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas (fasādes apdares renovācija un logu nomaiņa, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšana, jumta seguma nomaiņa) apliecinājuma kartes ar pielikumiem,
 • vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu;
 • veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānus;
 • izskata un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par inženiertīklu izbūves tehniskās shēmas saskaņošanu vai pamatota rakstiska atteikuma sniegšanu;
 • kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā glabāšanu;
 • saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un sistemātiski sniedz tos Valsts statistikas komitejai un citām institūcijām;
 • izdod izziņas uz iesnieguma pamata Zemesgrāmatu Ogres nodaļai par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.
 • sagatavo domes lēmumu projektus par detālplānojumu, zemes ierīcības projektu izstrādi, sastāda darba uzdevumus šo projektu izstrādei.
 • izskata un sniedz atzinumu domei par izstrādātajiem detālplānojumiem un zemes ierīcības projektiem.
 • sagatavo domes lēmumu projektus par detālplānojumu un zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 • sagatavo domes lēmumu projektus par adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites