Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Projektu jaunumi


Jūnija beigās tika saņemts apstiprinājums Lielvārdes un Ķeguma novadu sadarbības projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” īstenošanai.
Projekta mērķis ir veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā paredzētās prioritārās aktivitātes attiecībā uz ornitofaunu un bioloģiski vērtīgiem biotopiem, un izveidot infrastruktūru - skatu platformu, putnu vērošanas torni, atpūtas vietas, dabas taku un pietauvošanās vietas salās un krastā, kas nodrošinātu laivu ekskursiju iespējamību mazām grupām vides gida pavadībā.
Daugava pie Kaibalas ir dabas liegums Daugavas lejteces posmā, kas izveidots 2004.gadā kā putniem nozīmīga vieta. Izvietojies Ķeguma ūdenskrātuves 7 km posmā starp Kaibalu un Dzelmēm, administratīvi ietilpst Ķeguma novada Birzgales pagastā un Lielvārdes novada Jumpravas un Lielvārdes pagastos. Daugavā šajā posmā ir vairākas salas un sekli niedrāji, kas izveidojušies pēc ūdenskrātuves izveides. Pavasaros un rudeņos ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta - pavasara migrācijas laikā upē vienlaicīgi var novērot pat 3000 ūdensputnu, tai skaitā mazos gulbjus, sējas un baltpieres zosis, dažādas pīļu sugas. Zemajās, mitrajās pļavās upes krastos ligzdo bridējputni un griezes.
Veicot ilgtspējīgas apsaimniekošanas aktivitātes, tiks radīta ligzdojošiem un caurceļojošiem putniem labvēlīga vide, kā arī veicināta plašākas sabiedrības vides izglītošana dabas vērtību saglabāšanas un apsaimniekošanas jautājumos, radītas jaunas iespējas aktīvai atpūtai dabā un uz ūdens Lielvārdes un Ķeguma novados.
Jau šī gada augustā ornitologi veiks liegumā esošo zālāju izpēti, lai septembrī – oktobrī varētu veikt pļavu apsaimniekošanas pasākumus – zālāju pļaušanu un krūmu izciršanu, kā arī tiks uzstādītas robežzīmes, lai dabā iezīmētu lieguma robežas.
Savukārt nākamajā gadā tiks izgatavoti un uzstādīti lieguma informatīvie stendi, labiekārtotas autostāvvietas pie valsts autoceļa A6 (Rīga—Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža) pretī Dzelmēm, izveidotas ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas pie Dzejas ozoliem Kaibalā un uz Garās salas, kā arī izveidota dabas taka un atpūtas vieta uz Lielās salas.

 

Projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” (Nr.1-08/272/2018). Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros un Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības.Projekta īstenošanas laiks: 16.07.2018. – 30.10.2019.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites