Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Nolikumi un noteikumi


NOLIKUMI un NOTEIKUMI

Pašvaldības iestādes  Datne
Birzgales pagasta pārvaldes nolikums Nolikums
Rembates pagasta pārvaldes nolikums Nolikums
Tomes pagasta pārvaldes nolikums Nolikums
Būvvaldes nolikums Nolikums
Centralizētās grāmatvedības nolikums Nolikums
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Nolikums
Birzgales dzimtsarakstu nodaļas nolikums Nolikums
Pašvaldības policijas nolikums
Nolikums
Sociālā dienesta nolikums Nolikums
Bāriņtiesas nolikums Nolikums
Sociālā aprūpes centra „Senliepas” nolikums Nolikums
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikums Nolikums
Birzgales pamatskolas nolikums Nolikums
VPII "Gaismiņa" nolikums Nolikums
VPII "Birztaliņa" nolikums Nolikums
Birzgales Mūzikas skolas nolikums Nolikums
Kultūras un sporta pārvaldes nolikums Nolikums
Ķeguma novada bibliotēkas nolikums Nolikums
Birzgales bibliotēkas nolikums Nolikums
Ķeguma novada muzeja nolikums Nolikums

 

Komisiju un sadarbības grupu nolikumi Datne Komisijas sastāvs
Ķeguma novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums Nolikums  
Lauksaimniecības zemju komisijas nolikums Nolikums  
Medību koordinācijas komisijas nolikums Nolikums  
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums Nolikums Sastāvs
Iepirkumu komisijas nolikums Nolikums  
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums Nolikums Lēmums
Apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija

Nolikums

Pieteikums

Nolikums

Lēmums
Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas nolikums Nolikums Lēmums
Ķeguma novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums Nolikums Lēmums
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa Ķeguma novadā Nolikums  
Darba grupa sakņu dārza jautājumos   Sastāvs

 

Izglītība un sports Datne

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītība iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu

Noteikumi 
Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Noteikumi 

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējām izglītības iestādēm

Noteikumi 
Izglītības veicināšanas nolikums Nolikums
Nolikums par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma novadā

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikums

Nolikums

Pielikumi

Noteikumi par Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu Noteikumi
Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi Noteikumi
Ķeguma novada bērnu - jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārtības noteikumi

Noteikumi

Pielikums Nr. 1

Noteikumi par Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Ķeguma novadā Noteikumi

 

Iedzīvotāju godināšana Datne
Nolikums par goda titulu "Ķeguma novada lepnums" Nolikums
Nolikums par Ķeguma novada Atzinības rakstu Nolikums
Konkursa "Gada skolotājs" nolikums Nolikums
"Ķeguma novada sporta laureāta" nolikums Nolikums

 

Sociālā palīdzība Datne
Par asistenta pakalpojumu Ķeguma novadā Noteikumi
Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām)  Noteikumi
Par kārtību kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušās personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates skola - 2, Rembates pag., Ķeguma nov. Noteikumi

 

Konkursu nolikumi Datne
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa nolikums

Nolikums

Pielikumi

Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikums Nolikums
Fotokonkursa „Ķeguma novada fotoalbums” nolikums Nolikums

 

Dažādi Datne
Ķeguma novada pašvaldības Ētikas kodekss Kodekss
Ķeguma novada sociālā dienesta sociālā darba speciālistu Ētikas kodekss Kodekss
Ķeguma novada bāriņtiesas Ētikas kodekss Kodekss
Darba samaksas nolikums Nolikums
Par kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm Noteikumi
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikums

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā Noteikumi
Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ķeguma  novada pašvaldības iestādēs

Nolikums

Ziedojuma līgums
Publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanas noteikumi Noteikumi
Par kārtību, kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza vajadzībām Noteikumi
Ķeguma pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas nolikums Nolikums
Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta Nolikums
Ķeguma novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases ziemas sezonā un vasaras sezonā 2019.gadā Datne

 

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites