Attīstības plānošanas dokumenti


Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta (1) punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.

Ķeguma novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam
 
Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi un prioritātes.
 
Ķeguma novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam
 
Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
 
Teritorijas plānojums
 
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.
 
Latvijas valsts mežu sastādītais "Ķeguma meži" apsaimniekošanas plāns elektroniskā versijā pieejams šeit.
 
Ķeguma novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013. – 2020.gadam
 
Pievienojoties Pilsētu mēra pakta iniciatīvai, Ķeguma novads ir apņēmies samazināt CO2 emisijas par 20% līdz 2020.gadam, salīdzinot ar 2007.gada emisiju līmeni. Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā iekļautas rīcības šī mērķa sasniegšanai, atbalstot dažādus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai.
 
Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019.-2026.gadam

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti novadā visās prioritārajās jomās - jauniešu līdzdalības, sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības, veselības un labklājības jomās, un kurā paredzētas konkrētas rīcības šī mērķa sasniegšanai. Ar pamatnostādnēm var iepazīties šeit.
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites