Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jautājums novada domei

 • 341
 • Teritorijas apsaimniekošana
 • ceļu kopšana
 • Labdien. Jautajums-vai servituta ceļos sniegu Domei nav jatira’
 • Atbildēts
 • Atbilde
 • Pašvaldība
 • Labdien,

  Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punkts noteic, ka Pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta 1.daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Pašvaldība uztur autoceļus, kas iekļauti Pašvaldības ceļu sarakstā (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2013. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 248 "Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu", protokols Nr.14, 13.§). Pašvaldības funkcijās neietilpst fiziskām un juridiskām personām piederošu ceļu, t. sk. servitūta ceļu uzturēšana. 

 • atpakaļ pie jautājumu saraksta

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites