Tuvākie pasākumi
Fotoizstādes
Kultūra > Izstāde
No 20.01.2020 līdz 28.02.2020
Izstāde “Ainava”
Kultūra > Izstāde
No 17.02.2020 līdz 02.03.2020
Ingas Šleseres gleznu izstāde
Kultūra > Izstāde
No 19.02.2020 līdz 31.03.2020
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Izstāde Ķeguma Tautas namā
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 17.03.2020
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ja tev ir idejas, kā veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai, uzlabot sociālo situāciju laukos, vai esi gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, – vari īstenot savus mērķus, iesniedzot ideju projektu konkursā LEADER pieejas īstenošanas ietvaros.
 
Nebaidies, ja īsti neizproti terminus vai skaidrojumus, – internetā pieejama kontaktinformācija, lai vari sazināties ar savas teritorijas pārstāvi, kurš saprotamā valodā izskaidros, – kam un kādā veidā ir iespējams saņemt Eiropas Savienības atbalstu savu ideju īstenošanai.
 
LEADER pieejas ieviesējas Latvijā ir vietējās rīcības grupas (VRG) – dažādu sektoru pārstāvju apvienības (NVO, pašvaldības un uzņēmēji). LEADER atšķirībā no citām programmām dod iespēju, sadarbojoties vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām, pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.
 
VRG ir izstrādājušas savas darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. –2020. gadam, kurās iekļauti viedokļi no organizētajiem iedzīvotāju forumiem un darba grupām, veiktajām aptaujām, teritorijas analīzes un citām aktivitātēm. Sākot no 2016. gada pavasara (provizoriski marts – jūnijs, atšķirīgi dažādās teritorijās), ikvienai fiziskai un juridiskai personai būs iespēja pretendēt un savu mērķu īstenošanai atbilstoši stratēģijā noteiktajiem teritorijas mērķiem saņemt finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Šajā plānošanas periodā īpaša uzmanība tiek pievērsta vietējās ekonomikas attīstībai, paredzot finansējumu jaunu uzņēmumu dibināšanai un esošo uzņēmumu attīstībai, dabas un kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
 
Aicinām jau tagad iepazīties ar savas teritorijas attīstības stratēģiju, kas pieejamas VRG mājaslapās, un atbalsta nosacījumiem, kā pārdomāt projekta ideju, lai sagatavotos projektu konkursam. Priekšroka tiek dota projektiem, kas rada ilgtspējīgus rezultātus, paredz inovatīvus risinājumus, veicina nodarbinātību un ir īstenoti sadarbībā. Ja plānotais projekts būs ar sabiedrisko labumu, tad jāizvērtē labuma guvēju loks, projekta ietekmes teritorija, jauniešu iesaiste īstenošanā un projekta rezultātu izmantošanā, kā arī projekta rezultātu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 
Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmās aktivitātes
 
Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, kur atbalstu var saņemt par šādām darbībām:
 
* jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 
* lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 
* tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
 
* darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
 
Finansējums jaunu uzņēmumu dibināšanai un esošo uzņēmumu dažādošanai, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 eiro/gadā. Ja plānotās investīcijas tiks izmantotas kopīgi ar citiem partneriem, iespējams īstenot arī sadarbības projektus – kopprojektus.
 
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, kur atbalstu var saņemt par šādām darbībām:
 
* vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
 
* sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
 
Sabiedriskā labuma projekti ar paaugstinātu atbalsta intensitāti īstenojami, ja par projekta rezultātu izmantošanu netiks prasīta samaksa un tie būs pieejami sabiedrībai.
 
Aicinām ikvienu lauku entuziastu, kam ir idejas, vēlme, iespējas vai interese iesaistīties un uzzināt par savas vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG) un LLKC konsultantu.
 
Meklē savā novadā darbojošos partnerību un uzzini vairāk „Latvijas Lauku foruma” mājaslapā: ej.uz/vrg2016!
 
Biedrība „Latvijas Lauku forums” un „Pierīgas partnerība”
 
Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas apvieno 34 vietējās rīcības grupas un 36 citas NVO, kam rūp lauku attīstība. LLF strādā ar pārliecību, ka lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv un laukuforums.lv.
 
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
 
Sabiedrības virzīta vietējā attīstības (SVVA) stratēģija ir partnerības izstrādātas daudznozaru attīstības plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes, finansējuma sadalījumu teritorijā. Stratēģijas darbības laiks ir no tās apstiprināšanas brīža līdz 2014. –2020. gada plānošanas perioda beigām. Stratēģija kalpo par pamatu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER atbalsta saņemšanai.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites