Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome mērķtiecīgi strādā, lai izpildītu Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam rīcību plānā ietvertos investīciju projektus, to skaitā „Pacēlājs un kondicionieri Birzgales ambulancei” un „Lifta izbūve Ķeguma novada bibliotēkā,” tādēļ dome pieņēma lēmumu piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015–2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, izstrādājot projekta iesniegumu „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana”, kā arī par pašvaldības līdzekļiem realizēt investīciju projektu „Pacēlāja izbūve Ķeguma ambulancē”.

Šo investīciju projektu ietvaros ir izbūvēti lifti/pacēlāji pie Birzgales un Ķeguma ambulances ēkām un automātiskās ārdurvis un lifts/pacēlājs Ķeguma novada bibliotēkā, kas dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kustību traucējumiem, jaunajām ģimenēm/māmiņām ar bērniem ratiņos, vecāka gadagājuma cilvēkiem apmeklēt ārstu klātienē, piedalīties Ķeguma novada bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

Ķeguma novada dome aicina iedzīvotājus uz liftu/pacēlāju atklāšanas pasākumiem:

Birzgales ambulancē: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 12.30

Ķeguma ambulancē: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 14.00

Ķeguma novada bibliotēkā: 2017.gada 14.jūlijā plkst. 14.30

Būvniecības darbi Birzgales ambulancē un Ķeguma novada bibliotēkā tika veikti ELFLA projekta „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana” ID Nr.16-04-AL02-A019.2202-000015 ietvaros (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 22.02.2017. lēmumu Nr.04.6-11/17/63-e), kopējās izmaksas EUR 55530,52, t.sk. ELFLA finansējums EUR 9000, realizācijas termiņš: 01.10.2017.

Ķeguma novada domes projektu koordinatore,

Dace Soboļeva

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5884
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
95 %

Noderīgas saites